Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-42315

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 14-23

  Anmälningskod: SH-42077

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieproduktion: text och bild

Kurs 15 högskolepoäng

Vilka metoder och verktyg kan användas för att nå ut i det moderna medielandskapet? Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig hantera produktionsverktyg för mediegestaltning och samtidigt få en medievetenskaplig förståelse för gestaltningens villkor.

Kursen erbjuder grundläggande färdigheter i text- och bildproduktion samt digital publicering. De gestaltande inslagen introduceras, bearbetas och reflekteras genomgående ur kultur- och medieteoretiska perspektiv och redovisas löpande.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten, individuellt såväl som i grupp. Teoretiska och praktiska inslag integreras för att träna studenter i reflektion och analys.

Studenten skapar olika typer av text- och bildmaterial som ligger till grund för diskussion med utgångspunkt i för kursen relevanta delar av medievetenskap. Huvuddelen av övningarna sker med digitala produktionsverktyg för publicering på digitala distributionsplattformar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

 • förstå och teoretiskt beskriva metoder för kommunikation i relation till medieproduktionens teknologier och gestaltningsformer.
Färdigheter och förmåga
 • pröva, problematisera och diskutera produktionsaspekter och mediernas kommunikativa funktion,
 • arbeta självständigt med digitala medieproduktionsverktyg,
 • utforska kultur- och medieteoretiska perspektiv och omsätta dessa i olika typer av text- och bildbaserade medieprodukter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över sina egna och andras medieproduktioner i gruppdiskussioner såväl som individuellt,
 • värdera sitt agerande som medieproducent utifrån ett etiskt och demokratiskt perspektiv.

Examination

Examination av 1001 och 1002 sker vid ett flertal obligatoriska kritikklasser, som innefattar presentation samt skriftlig teoretisk analys av eget mediematerial, samt opposition på andras.

Delkursen “Projektarbete i medieproduktion” (1003) examineras vid en heldagsredovisning där projekt, presentation och opposition bedöms.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.