Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43225

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43226

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Journalistik A

Kurs 30 högskolepoäng

Kursens innehåll bygger på att kunskap om journalistyrket utvecklas i samspel mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, för att främja en kritisk och granskande hållning till nyhetskriterier, källor och arbetsmetoder.

Särskild vikt läggs vid den journalistiska arbetsprocessen där du tränar förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet för dagspress, webb och radio. Förutom grundläggande kunskaper om mediernas språk och genrer, fotojournalistik samt träning i typografi, layout och textredigering får du insikter om medieetik och de juridiska förutsättningarna för journalistik, som tryckfrihet och yttrandefrihet, offentlighet och sekretess samt upphovsrätt.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för journalistiska arbetsmetoder med fokus på nyhetsjournalistik och journalistisk medieproduktion
 • redogöra för massmediernas roll i samhället, deras framväxt och vad som styr deras innehåll
 • redogöra för och resonera kring journalistiska researchmetoder, medierätt, källkritik, journalistisk etik och journalistiskt språk
 • redogöra för skillnader mellan genrer och format inom journalistik
 • redogöra för huvuddragen i svensk förvaltning och politiska styrformer på landstings- och kommunal nivå
Färdighet och förmåga
 • självständigt söka, värdera och granska information, främst från offentliga källor samt presentera resultatet i journalistisk form
 • uttrycka sig skriftligt och muntligt på god svenska samt utveckla ett journalistiskt berättande i text, bild och layout
 • använda professionell bild- och ljudutrustning
 • använda programvara för trycksaksproduktion, bildbehandling och ljudredigering för att bearbeta och presentera eget insamlat material
 • publicera journalistiskt innehåll i form av skriven text och stillbild i ett publiceringssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över det journalistiska uppdraget i ett demokratiskt samhälle samt över journalistrollens förändring
 • reflektera kring etiska problemställningar inom journalistiken
 • resonera kring hur digital produktion och publicering inverkar på förutsättningarna för upphovsrätt, etik, källkritik, nyhetsvärdering och andra delar av den journalistiska arbetsprocessen

Examination

Examination
Introduktion till journalistik:

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
Fotojournalistik:
• Fotouppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
Språk och bild - Journalistikens verktyg:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
Journalistik och samhälle:
 • Skriftlig sals- och hemtentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande
Nyhetsjournalistik:
 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och deltagande i redaktionsarbete
Kortpraktik:
 • Genomförd praktik (intygas av handledaren på redaktionen)
 • Skriftlig praktikrapport
 • Seminariedeltagande
Radiojournalistik:
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Radioinslag
 • Seminariedeltagande
Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment (gäller ej praktik) kan, efter samråd med examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.
Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.