Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-43132

 • Anmälan

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43176

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43177

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Statsvetenskap A

Kurs 30 högskolepoäng

A-kursen introducerar dig till studiet av politiska idéer samt politiska institutioner och aktörer på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå. Stor vikt fästs vid statsvetenskapens grundläggande frågor om demokrati och makt.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier samt övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:
• redogöra för statsvetenskapens traditionella subdiscipliner, politisk teori, svensk politik, förvaltningspolitik, jämförande politik och internationell politik,
• förklara centrala politiska teorier och deras idéhistoriska bakgrund
• redovisa hur politiska processer fungerar i Sverige och i andra länder, liksom på olika nivåer, från det lokala till det globala
• förklara EU:s politiska uppbyggnad och funktionssätt
• förklara hur politiska institutioner och andra aktörer påverkar politikens utformning och genomförande
• uppvisa grundläggande kännedom om olika typer av publikationer och i vilka sammanhang dessa används

Färdighet och förmåga:
• analysera grundläggande statsvetenskapliga problem
• behärska grunderna för vetenskapligt skrivande och saklig argumentation
• självständigt söka information med olika sökverktyg
• bedöma tillförlitlighet och relevans hos informationskällor och olika typer av texter
• använda och referera till relevanta informationskällor
• självständigt skriva akademisk text på en grundläggande nivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur och analysera olika aktörers normativa ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor
• reflektera kring betydelsen av etiska aspekter i politiska processer

Examination

Politiska idéer:
1001, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1002, Skriftlig hemtentamen

Politiska system:
1003, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1004, Skriftlig salstentamen

Offentlig förvaltning:
1005, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1006, Skriftlig salstentamen

Internationell politik:
1007, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1008, Skriflig hemtentamen

För att få betyget Väl godkänt (VG) på helkurs krävs motsvarande betyg på på minst 18 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.