Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42334

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42335

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kreativt skrivande A

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som vill utforska kreativt skrivande, praktiskt och teoretiskt. Du får arbeta både med skönlitterära texter och med sakprosa. Under kursen introduceras teorier om skrivande och kreativitet. Du får analysera egna och andras texter, samt träna på att ge och ta konstruktiv kritik. Korta improviserade uppgifter varvas med längre, mer omfattande skrivövningar med syfte att utveckla ditt skrivande, din kreativitet och din språkkänsla. Du möter professionella författare som gästföreläsare, och lärare som arbetar med skrivande i olika former.

Kursen består av fyra delkurser. Under den första får du pröva på olika kreativa skrivövningar och lära dig att ge och ta konstruktiv kritik. Du får också en orientering om skrivteori. Under den andra delkursen får du öva på att skriva texter inom ett par bestämda genrer, inriktade mot såväl fiktion som fakta. Den tredje delkursen ger en introduktion till olika metoder för textanalys, och du fördjupar din förmåga att bedöma egna och andras texter. I den sista delkursen får du kunskaper i essän som genre och insikter i förhållandet mellan text och tanke. Du får också träning i att samla stoff och att skapa idéer.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse
• redogöra för karaktäristiska drag i olika typer av gestaltande text
• redogöra för skrivprocessteori

Färdigheter och förmåga
• skriva olika typer av texter
• diskutera och analysera texter
• formulera läsarrespons
• formulera ett tema och utveckla detta i essäform med utgångspunkt i kurslitteraturen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera egna och andras skrivstrategiska val
• värdera kreativt skrivande som arbetsmetod.

Examination

Idé och uttryck:
Aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen.

Prosaövningar:
Aktivt deltagande vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Analys:
Skriftlig hemtentamen.

Essä:
Aktivt deltagande vid seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.