Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

  • Anmälan

    VT19100%Dag

    Vecka 09-13

    Anmälningskod: SH-42324

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kommunikationsteori och analys

Kurs 7,5 högskolepoäng

Här får du arbeta såväl teoretiskt som praktiskt med kommunikation som begrepp och kulturell företeelse. Med utgångspunkt i grundläggande kommunikationsmodeller och föreställningar om kommunikation inom olika samhälleliga sfärer (reklam- och kommunikationsbranscher, opinionsbildning, undervisning etc.) diskuteras kommunikationens tekniska, innehållsliga och samhälleliga ramar. I kursen ingår självständiga analyser av olika kommunikationssituationer liksom skapandet av egna kommunikativa strategier och eget kommunikationsmaterial. Kursen ingår i Medievetarprogrammet, men kan också läsas fristående.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar och analyser liksom genom skapandet av egna kommunikativa strategier för- och produktion av kommunikativa upplägg. Seminarierna ger studenterna möjlighet att fördjupa sin förståelse av- och diskutera grunderna för synen på kommunikation inom olika samhälleliga sfärer. Utöver detta planerar, producerar och presenterar studenterna också ett eget kommunikativt upplägg genom att välja en kommunikationsåtgärd, författa en teoretiskt underbyggd kampanjplan, producera det tekniska underlaget samt presentera en kalkyl kring utfall och effekt av kommunikationsåtgärden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
• förklara och jämföra centrala teorier och modeller kring kommunikation
• redogöra för och reflektera kring olika perspektiv på kommunikation på individ- och samhällsnivå
• använda de teorier som tas upp under kursen i egna analyser
• analysera olika former av kommunikation, till exempel strategisk kommunikation
• självständigt planera och formulera strategier för en kommunikationsåtgärd
• producera det tekniska underlaget för en kommunikationsåtgärd
• presentera en kalkyl kring utfallet av en kommunikationsåtgärd
• reflektera kring hur olika perspektiv, teorier och metoder inverkar på begreppsbildning och förståelsemönster kring kommunikation
• värdera och förhålla sig kritiskt till den teoretiska grunden för synen på kommunikation inom olika samhälleliga sfärer

Examination

Tentamen:

  • Skriftlig hemtentamen
Uppgifter och deltagande:
  • Löpande examination i form av produktionsuppgifter
  • Seminariedeltagande

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.