Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medieteknik A och B, 30 högskolepoäng vardera eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44113

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44043

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieteknik C

Kurs 30 högskolepoäng

Medieteknik C ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper med relevans för forskningen och utvecklingen inom ny medie- och informationsteknik samt interaktionsdesign. Under C-kursen finns möjlighet till reflektion kring medietekniska fenomen samt förberedelser till studier på magister- och masternivå. Kursen behandlar inledningsvis vetenskapsteori och metod följt av en teoretisk specialisering inom något område som till exempel interaktions- och upplevelsedesign, social interaktion och teknikanvändning, digital kultur och digital kompetens. Kursen avslutas med en C-uppsats som ofta innebär en mindre forskningsuppgift inom valfritt temaområde.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för vetenskapliga begrepp, teorier och metoder som är relevanta för tvärvetenskapliga forskningsfält såsom digitala och interaktiva medier, människa-datorinteraktion och interaktionsdesign
• analysera och värdera aktuella teoretiska och metodologiska problem inom ett väl avgränsat forskningsområde
• förstå och redogöra för centrala delar i den vetenskapliga framställningsprocesser (kritisk granskning, peer-review, handledning), och publikationsgenrer (tidskrifter, konferenser, och avhandlingar)

Färdighet och förmåga
• analysera medietekniska fenomen baserat på för forskningsområdet relevanta teorier och metoder
• genomföra, värdera och kritiskt tolka en vetenskaplig studie
• muntligt och skriftligt kommunicera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• analysera och värdera användningen av medie- och informationsteknik ur vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examination

1001, Vetenskap, teori och metod I:
- Skriftliga inlämningsuppgifter

1002, Vetenskap, teori och metod II
- Obligatoriska seminarier
- Skriftliga inlämningsuppgifter

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng
- Författande av uppsats
- Muntlig och skriftlig uppsatsopposition
- Muntlig uppsatspresentation

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen fordras Väl godkänd på uppsatsen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.