Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Statsvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43192

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43193

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-43015

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43016

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Statsvetenskap B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursens första delkurs, Politisk filosofi, följs av delkursen Stat, marknad och välfärd. Delkursen Metod ger dig en introduktion i samhällsvetenskaplig metodologi. Under det avslutande momentet genomförs ett projektarbete.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier och i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redovisa fördjupad kunskap och förståelse för det vetenskapliga studiet av politik.
 • redovisa kunskap och förståelse för olika teman inom politiks filosofi och förståelse för statsvetenskaplig teoribildning och metodologi
 • redogöra för olika välfärdsmodeller och deras framväxt.
Färdighet och förmåga
 • kritiskt värdera statsvetenskaplig litteratur och självständigt analysera politiska problem
 • uppvisa färdighet och förmåga att använda grundläggande begrepp och analysverktyg inom samhällsvetenskaplig metod
 • uppvisa färdighet och förmåga att formulera ett statsvetenskapligt forskningsproblem och författa en enklare vetenskaplig uppsats.
Värdering och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt ta ställning i aktuella samhällsfrågor
 • värdera etiska aspekter i samhällsvetenskaplig forskning.

Examination

Politisk filosofi:
1001, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1002, Skriftlig salstentamen

Stat, marknad och välfärd:
1003, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1004, Skriftlig salstentamen

Metod:
1005, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1006, Skriftlig hemtentamen

B-uppsats:
1007, Författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats, samt seminarieaktivitet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.