Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng biologi/miljövetenskap eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 03-12

  Anmälningskod: SH-44124

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Cellens värld

Kurs 15 högskolepoäng

Människokroppen är uppbyggd av åtskilliga miljarder celler. Dessa celler bildar vävnader med olika funktioner. Det finns också encelliga organismer, till exempel de alger som orsakar giftig algblomning i Östersjön. Varje cells uppbyggnad, liv och utveckling styrs av den samlade genetiska informationen i cellens arvsmassa. Men arvsmassans funktion är i sin tur beroende av samspelet mellan cellernas inre miljö och organismens inre och yttre miljö. Under kursen lär du dig grunderna för hur cellen är uppbyggd, fungerar och hur den producerar och utnyttjar energin den behöver för sin överlevnad. Du lär dig också om grunderna för flödet av genetisk information, genetik och hur immunförsvaret fungerar. Andra exempel som tas upp på kursen är hur cellen tar emot signaler från sin omgivning, genernas relation till sjukdomar samt hur virus bär sig åt för att reproducera sig genom att listigt utnyttja cellulära system. Välkommen in i cellens värld!


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och laborationer.
I ett grupparbete skall vetenskapligt material inhämtas från en eller flera aktuella ”review” artiklar vilka redovisas muntligt och skriftligt för övriga kursdeltagare.

Obligatoriska moment omfattar laborationer, seminarier, litteraturuppgift, redovisa innehållet och närvara vid samtliga redovisningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha grundläggande kunskaper om cellens struktur och funktion med fokus på cellen som integrerad enhet.
 • ha grundläggande förståelse för funktioner av biologiska makromolekyler och kunna illustrera dessa med cellulära exempel.
 • ha grundläggande förståelse för det cellulära informationsflödet och kopplingen mellan generna och cellens struktur och funktion.
 • känna till angränsande molekylära vetenskaper och kunna koppla cellulära situationer till vissa sjukdomsförlopp.
 • ha viss kännedom om cellbiologisk metodik och kunna sammanfatta experimentella data i form av en vetenskaplig rapport.
 • kunna läsa och förstå viss vetenskaplig litteratur och kunna redogöra för den skriftligt och muntligt.
 • kunna relatera nya begrepp till tidigare inhämtad kunskap.
 • kunna ge respons på kurskamraters redovisningar.

Examination

Teori examineras genom tentamen.
Laborationer examineras genom labrapporter.
Litteraturarbete examineras genom en poster.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.