Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Internationella relationer A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-43181

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Internationella relationer B

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursens första delkurs, Internationell politisk filosofi, följs av delkursen Internationell politisk ekonomi. Delkursen Metod ger dig en introduktion i samhällsvetenskaplig metodologi. Under det avslutande momentet genomförs ett projektarbete.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier och i anslutning till dessa övningar och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redovisa grundläggande kunskap om och förståelse för traditionella och moderna tankeskolor inom politisk filosofi
 • redovisa grundläggande kunskap och förståelse för teorier och forskning om internationell politisk ekonomi
 • redovisa grundläggande kunskaper om och förståelse för kvalitativ och kvantitativ samhällsvetenskaplig metod.
Färdighet och förmåga
 • kritiskt värdera samhällsvetenskaplig litteratur och självständigt analysera vetenskapliga problem inom ämnet internationella relationer
 • uppvisa färdighet och förmåga att använda grundläggande begrepp och analysverktyg inom samhällsvetenskaplig metod
 • uppvisa färdighet och förmåga att formulera ett samhällsvetenskapligt forskningsproblem och författa en enklare vetenskaplig uppsats.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt och kritiskt ta ställning i aktuella samhällsfrågor, särskilt sådana som rör internationella förhållanden
 • värdera etiska aspekter i samhällsvetenskaplig forskning.

Examination

Politisk filosofi:
1001, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1002, Skriftlig salstentamen

Internationell politisk ekonomi:
1003, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1004, Skriftlig hemtentamen

Metod:
1005, Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter
1006, Skriftlig hemtentamen

B-uppsats:
Författande av uppsats, försvar och opposition av uppsats samt seminarieaktivitet

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.