Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 60 högskolepoäng i miljövetenskap/biologi/kemi/geovetenskap/geografi, varav 7,5 högskolepoäng i ekologi eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-44054

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-44080

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Östersjöns ekosystem och naturresurser

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen ger fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar dess ekosystem och naturresurser. Kursen har ett mångvetenskapligt angreppssätt för att belysa miljöfrågornas komplexitet och samhällsövergripande karaktär. Inledningsvis behandlas Östersjöns unika miljö, dess fysiska förutsättningar, klimat, geologiska historia samt livet i kustzonen. Därefter diskuteras de viktigaste miljöproblemen som till exempel kemiska föroreningar, övergödning, överfiske, klimatförändringar och introduktion av främmande arter. Under ett projektarbete, som innefattar en fältvecka med boende på en marin fältstation, får du träning i att planera, utföra och presentera en marinekologisk eller ekotoxikologisk undersökning. Slutligen behandlas Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv där tyngdpunkten ligger på hållbar förvaltning, miljöpolitik samt mediernas rapportering om Östersjöns miljö. Kursen kombinerar föreläsningar och seminarier med praktiska moment.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och en fältstudie. En stor del av kursen utgörs av obligatoriska moment som fältkurs med självständigt projektarbete i grupp, och litteraturseminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för Östersjöns viktigaste ekologiska processer och beskriva dess viktigaste arter, biotoper och geologiska utveckling
 • identifiera och beskriva de allvarligaste hoten mot Östersjöns miljö ur ett ekologiskt, geovetenskapligt, politiskt och ekonomiskt perspektiv
 • beskriva politiska interaktionsmönster kring de viktigaste miljöproblemen i Östersjöregionen
 • analysera hur Östersjöns miljö påverkas av dess fysiska förutsättningar
 • självständigt identifiera en vetenskaplig frågeställning samt utveckla och genomföra ett praktiskt fältförsök, genom att tillämpa ekologisk och/eller geovetenskaplig fältmetodik
 • reflektera över den komplexa interaktion mellan Östersjöns naturliga havsmiljö och människans påverkan samt de konsekvenser detta får för ekosystemet och en hållbar utveckling i Östersjöområdet
 • värdera vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att förklara olika aspekter av Östersjöns miljöproblem
 • kritiskt granska det vetenskapliga innehållet i mediers rapportering om Östersjöns miljö

Examination

Seminarier: närvaro samt muntlig och skriftlig redovisning.
Vid frånvaro kan högst en tredjedel av seminarierna ersättas med annan typ av examinationsuppgift.

Teori: skriftlig tentamen.

Projektarbete: aktivt deltagande under fältdelen samt rapport i grupp som redovisas muntligt och skriftligt. Muntlig opposition på en annan grupps rapport ingår.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.