Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap A och B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT1925%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-42319

 • 2019-09-15

  VT2025%Dag

  Vecka 04-13

  Anmälningskod: SH-42075

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Mediearbete och yrkesroller

Kurs 5 högskolepoäng

Vad innebär det att arbeta inom mediebranschen? Vad finns det för olika yrkesroller, och hur kommer medie- och kommunikationsarbete att se ut i framtiden?

Syftet med kursen “Mediearbete och yrkesroller” är att förbereda dig som student för arbetet med ett medierelaterat yrke. Kursen belyser hur branschen utvecklas, vad det har för betydelse för personer som arbetar inom denna, vilka nya och framväxande yrken som branschen erbjuder, samt att utveckla ett värderande förhållningssätt till dessa arbetsmöjligheter.

Som student får du under kursen möta, lyssna till och diskutera med människor som arbetar med medier och kommunikation, inom en föränderlig arbetsmarknad. Dessa inslag blandas med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar i grupp och individuellt.

Kursen kan kombineras med “Publik- och omvärldsanalys”, 10 högskolepoäng.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, praktiska övningar i grupp och individuellt, samt seminarier. Föreläsningarna introducerar och kontextualiserar olika aspekter av mediearbete och yrkesroller inom medieindustrin. På seminarierna förväntas studenten presentera och diskutera kurslitteraturen samt genomföra praktiska övningar i anknytning till föreläsningarna.

Vid sidan av lärare i medie- och kommunikattionsvetenskap bjuds gästföreläsare från mediebranschen in.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för samtida utvecklingstendenser inom medieindustrin med avseende på produktions- och arbetsförhållanden samt arbetsmarknad och relatera dessa till kulturella, ekonomiska, politiska och tekniska utvecklingar
 • identifiera olika yrkesroller och verksamhetsområden inom medie- och kommunikationsbranschen, särskilt med avseende på framväxande roller och arbetsuppgifter
 • kritiskt reflektera över förutsättningar för arbete inom mediebranschen och relatera dessa till de organisatoriska materiella förutsättningarna för arbete inom denna bransch

Examination

1001:
Löpande examination i forma av skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande och obligatorisk närvaro på gästföreläsningar.

Max 20% av missade seminarier och gästföreläsningar kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.