Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41159

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41160

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Religionsvetenskap C inriktning samtidsstudier

Kurs 30 högskolepoäng

C-kursen, 61–90 högskolepoäng, ger dig djupgående kunskaper i aktuella frågor och debatter som rör religion, kultur och livsåskådning i samtiden. Du får färdigheter att självständigt arbeta med frågor som har att göra med forskningsfronten inom religionsvetenskap. Du får verktyg för att få tillgång till information och samla in material med anknytning till mångkulturella och mångreligiösa fenomen. Du lär dig både mer samhällsvetenskapliga metoder (såsom fältstudier, enkäter och intervjuer) och metoder som är mer grundade inom humaniora (såsom text-, film- och bildtolkning och källkritik). Du får också möjlighet att specialisera dig inom ett område av religionsstudiet, genom ett självständigt uppsatsarbete med stor valfrihet i tematiken. Uppsatsarbetet kan med fördel kombineras med en utlandsresa för materialinsamling.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Arbetet organiseras genom textstudier, seminarier, exkursioner och uppsatsarbete. Muntliga presentationer är en viktig färdighet som tränas.

Kursens undervisning ges delvis på engelska

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • självständigt redogöra för centrala religionsvetenskapliga perspektiv och teorier
 • självständigt redogöra för olika metodologiska perspektiv på religion
 • uppvisa fördjupad förståelse för olika vetenskapliga metoders och teoriers ställning inom ämnesområdet.
Färdighet och förmåga
 • självständigt bedöma religionsvetenskapliga perspektiv och metoder
 • diskutera och kritiskt tolka texter som behandlar teoretiska och metodiska religionsvetenskapliga forskningsfrågor
 • självständigt redogöra för samt kritiskt tolka relevanta religionsvetenskapliga begreppsdefinitioner
 • självständigt genomföra en religionsvetenskaplig undersökning på akademisk nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • delta i diskussioner kring olika religionsvetenskapliga ståndpunkter
 • reflektera forskningsetiskt i förhållande till religionsvetenskapliga undersökningar.

Examination

Metod och teori i religionsvetenskap:
1001 - Inlämnande av PM-uppgifter och seminariedeltagande, som inkluderar muntliga redovisningar

Självständigt arbete:
1002 - Uppsats, inkluderande seminariedeltagande och uppsatsventilering, samt opposition på annan students uppsats

Religionsvetenskaplig specialisering:
1003 - Inlämnande av PM-uppgifter och seminariedeltagande som inkluderar muntliga redovisningar. Dessutom av studenten framförd miniföreläsning med fokus på den valda litteraturen.

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examination.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.