Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 3, undantag ges för Matematik C). EllerGrundläggande behörighet samt Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A3, undantag ges för Matematik 3b / 3c).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 35-44

  Anmälningskod: SH-44100

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Biologins filosofi

Kurs 15 högskolepoäng

I tidningar och på tv läser och hör man ofta att den biologiska mångfalden är hotad. Men, hur vet vi det? Är det så självklart vad biologisk mångfald är? Räcker det att räkna antalet arter? Och vet vi verkligen vad en art är? Frågor som dessa belyser att biologin är mer än en empirisk vetenskap. Liknande frågor dyker till exempel upp inom genetiken, målet att kartlägga det mänskliga genomet och klimatförändringar. Biologin kan sätta ramar för vad som kan vara möjligt, men ofta krävs ett filosofiskt beaktande för att kunna analysera resonemang och dra slutsatser. Under kursens gång studeras ett antal biologiska begrepp och processer och med hjälp av fallstudier analyseras dessa från ett filosofiskt perspektiv. Kursen innehåller också ett moment om statistik och experimentets betydelse inom biologin.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

I kursen ingår föreläsningar, seminarier (både traditionella och webbaserade), samt statistikövningar.

Inom kursen arbetar studenten med att individuellt eller i grupp skriva en faktauppsats inom biologi med filosofiska och etiska reflektioner.

Uppsatsen presenteras också muntligt vid ett seminarium i slutet av kursen. Under kursen ges utrymme till att hjälpa varandra i artikelskrivandet.

Obligatoriska moment omfattar seminarier, att skriva en artikel och att muntligt redovisa innehållet i den. Även momentet statistisk analys är obligatoriskt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • redogöra för västerländsk vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi
 • diskutera evolutionsteorin, dess betydelse för biologin som vetenskap och dess ställning i samhället samt redogöra för miljöetiska utgångspunkter
 • förklara några vanliga biologiska begrepp samt deras betydelse för och i biologins teoribildning
 • använda vanliga statistiska analysmetoder och grunderna i experimentell design
 • söka och inhämta fakta från svenska och internationella vetenskapliga källor
 • formulera vetenskapliga problem och testbara hypoteser
 • muntligt och i skrift sammanfatta, diskutera och kritiskt tolka resultaten från vetenskapliga källor samt försvara innehållet i en egenhändigt skriven text
 • analysera och kritiskt tolka ett begrepp samt reflektera över begreppets betydelse för teoribildning inom både biologin och andra vetenskaper
 • värdera vetenskapernas roll i samhället.

Examination

1001 Teori examineras genom aktivt deltagande i seminarier och genom
inlämningsuppgifter.

1002 Litteraturarbete examineras genom uppsats och muntlig redovisning.

1003 Övningar i statistik examineras genom inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.