Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT17100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-44022

 • Anmälan

  HT17100%Dag

  Vecka 35-02

  Anmälningskod: SH-44092

 • 2017-09-15

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-44093

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieteknik A

Kurs 30 högskolepoäng

Medieteknik A ger dig teoretiska och praktiska grunder i analys och utformning av digital medie- och informationsteknik. Studierna ger kunskaper i medieteknikens grundbegrepp såsom användbarhet, interaktivitet, interaktionsdesign, kommunikation, multimedia, narrativitet, representationgenre etc., vilka studeras separat men som framför allt tillämpas genom praktiska övningar och projektarbeten. En stor del av kursen innebär praktiskt arbete med laborationer där du lär dig att planera och utveckla interaktiva och multimediala produktioner med hjälp av moderna verktyg och programvaror. Huvudmålet är att ge kunskaper som siktar mot arbete med design av digitala medie- och webbproduktioner. Exempel på sådana produktioner kan vara inom områden som lärande, berättande, handel, underhållning, upplevelser och spel. Följande delområden behandlas inom ramen för kursen: introduktion till medieteknik, grafisk design, webbpublicering samt utformning och programmering av interaktivitet och dynamik för webben. Kursen ger praktiska färdigheter i text- och bildredigering, webb- och interaktionsdesign samt multimediaverktyg och relaterade programmerings- och scriptspråk.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2014

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
● redogöra för och förklara centrala begrepp inom områdena webbproduktion, mediedesign och interaktionsdesign
● uppvisa kunskaper om tekniker för produktion av interaktiv media för webben
● redogör för en användarcentrerad designprocess olika faser samt kunskap om relevanta metoder
● uppvisa kunskaper om grundläggande programmeringsprinciper med särskilt fokus på programmering för webben
● uppvisa kunskaper om hur olika digitala medier kan användas och integreras för att förmedla ett innehåll.

Färdighet och förmåga
● behärska grundläggande metoder och tekniker för produktion av interaktiv media för webben
● uppvisa grundläggande programmeringsfärdigheter med särskilt fokus på programmering för webben
● använda användarcentrerade design- och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess.
● använda gestaltningstekniker för text, bild, ljud och rörlig bild i olika skeden av en designprocess.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● bedöma och kritiskt reflektera över sina och andras designbeslut, val av designmetoder och utformning av designkoncept i en användarcentrerad designprocess
● analysera och värdera de tekniska aspekterna av produktion av interaktiv media för webben
● värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar utifrån ett mediedesignperspektiv
● resonera om olika lösningars konsekvenser för individen och samhället, med avseende på etik, normer och estetik.
● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examination

1001, Webbproduktion grund - uppgifter, 4,5 högskolepoäng, G
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1002, Webbproduktion grund - hemtentamen, 2 högskolepoäng, G/VG
Skriftlig hemtentamen

1003, Mediedesign grund - Grafisk design, uppgifter 3 högskolepoäng, G/VG
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1004, Mediedesign grund - Ljud och rörlig bild, uppgifter 2,5 högskolepoäng, G/VG
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1005, Mediedesign grund - Multimodal gestaltning, uppgifter 1,5 högskolepoäng, G
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1006, Interaktionsdesign grund - Uppgifter, 3 högskolepoäng, G/VG
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1007, Interaktionsdesign grund - Tentamen, 3 högskolepoäng, G/VG
Skriftlig tentamen

1008, Projektarbete- Rapport, 1,5 högskolepoäng, G/VG
Skriftlig rapport

1009, Projektarbete - Genomförande, 6 högskolepoäng, G/VG
Praktiskt och tekniskt projektarbete, muntlig och teknisk projektredovisning och opposition samt skriftliga designdokument

1010, Medietekniskt tema - Seminarier, 1 högskolepoäng, G
Aktivt deltagande på seminarier

1011, Medietekniskt tema - Föreläsningar, 1 högskolepoäng, G
Deltagande

1012, Medietekniskt tema - Uppgifter 1 högskolepoäng, G
Aktivt deltagande

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2014

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.