Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild (Områdesbehörighet 3).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A3).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT17100%Dag

  Vecka 44-02

  Anmälningskod: SH-44101

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Människan och medicinen

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen ger dig övergripande kunskaper om människans olika organ och fysiologi, de problem som uppkommer vid olika sjukdomstillstånd och de bakomliggande orsakerna. Du kommer att få en inblick i hur människan fungerar och varför det ibland inte fungerar. Kursen är uppdelad i olika teman som energi och näring, andning och cirkulation, immunförsvar, hormonsystem etc., där inledande föreläsningar ger en introduktion till varje område. Dessa föreläsningar åtföljs av föredrag om de medicinska aspekterna när det gäller störningar som ger sjukdomstillstånden och hur dessa kan förebyggas eller botas. Utifrån dessa föreläsningar kommer du under kursens gång att få möjlighet att fördjupa dig i några aktuella problem. Ditt arbete ska utmynna i en eller flera skrifter som presenterar fakta på ett lättförståeligt sätt. Den övergripande målsättningen med kursen är att du ska få en kunskapsbas som gör det lättare för dig att ställa relevanta frågor och att finna svaren på dessa.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

I kursen ingår föreläsningar, praktiska övningar vid seminarier, litteraturarbete och muntlig redovisning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • ange människokroppens viktigare organ.
 • beskriva och förstå organsystemens uppbyggnad och funktion.
 • redogöra för människokroppens hormonella och nervösa signalsystem.
 • redogöra för samspelen mellan organ och signalsystemen hos en frisk person.
 • redogöra för några vanliga sjukdomar och jämföra fysiologin mellan en frisk och en sjuk person.
 • använda sina erhållna kunskaper för att förstå huvudinnehållet i en vetenskaplig artikel.
 • sammanfatta, förklara och diskutera för området relevant vetenskaplig litteratur på en grundläggande nivå
 • tillämpa korrekt formalia vid uppsatsskrivning
 • översiktligt förklara människokroppens komplexa uppbyggnad och de intrikata samspel som förekommer för att den skall fungera.
 • beskriva vilken betydelse livsstilsval har för hälsan.
 • reflektera över skillnaden mellan publicerade originalarbeten och ej granskade källor.

Examination

1001: Människan och medicinen, teori
-skriftlig salstentamen

1002: Människan och medicinen, litteraturarbete
-uppsats
-muntlig presentation

1003: Människan och medicinen, seminarier
-praktiska övningar

Vissa praktiska övningar, kan efter instruktion från examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få VG på kursen krävs G på samtliga moment samt VG på salstentamen

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.