Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medieteknik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • Inställd

    VT19100%Dag

    Vecka 04-23

    Anmälningskod: SH-44090

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieteknik B

Kurs 30 högskolepoäng

Medieteknik B ger vidgade och fördjupade kunskaper i användarcentrerad analys och utformning av digital medie- och informationsteknik. Genom denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom mer avancerade projektarbeten där du till exempel kan få utforma nätbaserade sociala mötes- och umgängesplatser, webbaserad marknadsföring, underhållning, upplevelser och spel. Grundläggande forskningsmetodik introduceras tillsammans med aktuell forskning inom området där medie- och informationsteknik sätts in i historiska och sociala sammanhang. Följande delområden behandlas inom ramen för kursen: kommunikation och berättande med ljud och rörlig bild, medieteknisk teori och metod samt tillämpad medieteknik med fokus på webb- och interaktionsdesign av dynamiska, interaktiva och databasdrivna webbapplikationer. Även projekthantering och dokumentationsarbete ingår i kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs kan studenten:
● förklara relevanta begrepp inom områdena webbproduktion, mediedesign och interaktionsdesign
● analysera medietekniska problemställningar och ta fram förslag på medietekniska lösningar
● självständigt redogöra för designprocesser, metoder, teorier och verktyg för olika sammanhang
● uppvisa kunskaper om teknologier med särskilt fokus på programmering för webben
● beskriva hur olika digitala medier kan användas och integreras för att förmedla ett innehåll för specifika sammanhang eller målgrupper
● förklara och jämföra olika teorier och metoder inom medieteknisk forskning.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs kan studenten:
● tillämpa metoder och tekniker för produktion av interaktiva medier för webben
● analysera en komplex frågeställning med syfte att förbereda tekniska lösningar
● använda ändamålsenliga analys- design- och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess
● använda avancerade gestaltningstekniker för text, bild, ljud och rörlig bild i olika skeden av en designprocess
● tillämpa för mediet relevanta kommunikationsprinciper och tekniker
● författa kortare vetenskaplig rapporter och vetenskapliga undersökningar som uppfyller vedertagna akademiska standarder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs kan studenten:
● värdera och analysera medietekniskt relevanta problemställningar utifrån olika perspektiv, behov och sammanhang
● förklara, värdera, jämföra och kritiskt granska komplexa kommunikationslösningar ur ett medietekniskt perspektiv
● relatera olika designlösningars konsekvenser för individen och samhället
● identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling av egen kompetens inom specifika områden i ämnet medieteknik.

Examination

1001, Webbproduktion, fortsättning - uppgifter, 5 högskolepoäng(U/G):
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1002, Webbproduktion, fortsättning - individuell uppgift, 1,5 högskolepoäng (U/G/VG):
Individuell praktisk/teknisk uppgift

1003, Mediedesign, fortsättning - hemtentamen, 1,5 högskolepoäng (U/G/VG):
Skriftlig hemtentamen

1004, Mediedesign, fortsättning - uppgifter, 3 högskolepoäng (U/G):
Löpande examination i form av tekniska och skriftliga uppgifter

1005, Valbar specialisering, 4,5 högskolepoäng (U/G/VG):
Praktiskt, tekniskt och/eller teoretiskt arbete, muntlig och skriftlig redovisning

1006, Interaktionsdesign, fortsättning - Rapport, 4 högskolepoäng (U/G/VG):
Skriftlig rapport

1007, Projektarbete - Rapport, 1,5 högskolepoäng, U/G/VG
Skriftlig rapport

1008, Projektarbete, 6 högskolepoäng (U/G/VG):
Praktiskt och tekniskt projektarbete, muntlig och teknisk projektredovisning och opposition samt designdokument

1009, Medietekniskt tema - Seminarier, 1 högskolepoäng (U/G)
Deltagande vid seminarieserie

1010, Medietekniskt tema - Föreläsningar, 1 högskolepoäng (U/G)
Skriftliga uppgifter

1011, Medieteknisk temavecka, 1 högskolepoäng (U/G)
Muntliga presentationer och tekniska uppgifter under temaveckan

För samtliga delkurser gäller att om det förekommer seminarier är dessa obligatoriska. Missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter beslut av examinator, kompletteras med skriftliga eller alternativa uppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs att minst 15 högskolepoäng ska vara examinerade med betyget Väl godkänt (VG).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.