Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare (2007:22) och som fått godkännande från skolhuvudman

Urval: lottning

  • Stängd...

    HT1750%Di

    Vecka 35-02, 03-22

    Inga sammankomster.

    Anmälningskod: SH-34013

Mer om lärar- och förskollelyftet!

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II, uppdragsutbildning

Kurs 45 högskolepoäng

Denna kurs ingår i Lärarlyftet med syfte att utöka behörighet i ämnet historia.
Kursen innehåller sex delkurser på vardera 7,5 hp:

Kontinuitet och förändring: Europa och världen 1500-1815, 7,5 högskolepoäng
1800-talets samhällsomvandlingar, 7,5 högskolepoäng
1900-talets historia, 7,5 högskolepoäng
Interkulturell historieundervisning, 7,5 högskolepoäng
Historiska källor som didaktiska verktyg, 7,5 högskolepoäng
Att använda och gestalta historia, 7,5 högskolepoäng

Kom i håg att skicka in blanketten "Huvudmannens godkännande" med specificerad arbetsbefattning till UHR, antagningsservice.

För mer information se vår hemsida www.sh.se/lu


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Kursen ges som distansutbildning. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
- beskriva och översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden och idéer under perioden från ca 1500 fram till idag
- beskriva större samhälleliga förändringar i tidigmodern och modern historia samt relatera dessa till viktigare idéströmningar
- beskriva hur nationella identiteter och nationella berättelser skapas samt deras betydelse för historieskrivning och historieförmedling
- redogöra för centrala historiedidaktiska begrepp

Färdighet och förmåga
- använda sig av skönlitteratur eller andra konstnärliga uttryck som medel för att förmedla historisk kunskap till ungdomar
- använda begreppen historiemedvetande och historiebruk
- tillgodogöra sig historiedidaktisk forskning genom självstudier
- använda ett historiskt källmaterial i undervisningen
- tolka och källkritiskt granska ett historiskt källmaterial
- bedöma och betygsätta i relation till kursplanen för årskurserna 7-9
- använda sig av olika undervisningsformer i historia och anpassa sin undervisning till elevernas nivå och förutsättningar
- kritiskt analysera läroböcker och andra läromedel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ge olika perspektiv på historisk utveckling utifrån genus, etnicitet och social bakgrund

Examination

Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i diskussioner på kursens webbsida (kurswebb).

Enstaka diskussionstillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras skriftligt.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.