Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22, 35-02

  Anmälningskod: SH-41119

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia AB

Kurs 60 högskolepoäng

Grundkursen i historia med antagning på vårterminen omfattar 60 högskolepoäng och löper över två terminer. Delkurser av översiktskaraktär, vilka syftar till att ge en kronologisk överblick och översiktlig kunskap om historiska sammanhang och processer, varvas med tematiska kurser som ger möjlighet till fördjupad förståelse av några utvalda historiska företeelser och problemområden. Genom att låta olika perspektiv (till exempel genus- och interkulturella perspektiv) finnas representerade i kurslitteraturen vill vi också ge möjlighet att anlägga ett kritiskt perspektiv på historieskrivning och historieförmedling och att problematisera traditionella tolkningar inom ämnet.
Under andra terminen ingår en B-uppsatskurs om fem veckor, där du som student får möjlighet att omsätta dina kunskaper och förmågor som historiker i ett eget vetenskapligt arbete.

Grundkursen med antagning på vårterminerna innebär att vissa delkurser samläses med historia inom ämneslärarutbildningen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter. Ett självständigt vetenskapligt arbete (B-uppsats) skrivs och försvaras på ett seminarium.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, idéer och kulturella uttryck i olika samhällen från forntid fram till våra dagar,
 • redogöra för större samhälleliga förändringar samt relatera dessa till viktiga idéströmningar,
 • diskutera och jämföra historiska förlopp och ställa olika förklaringar mot varandra,
 • orientera sig i tidigare forskning, samt diskutera olika forskares syn på ett historiskt problem,
 • diskutera olika vetenskapliga perspektivs betydelse för historieforskningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv,
 • redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper om historisk metod, främst källkritik.
Färdighet och förmåga
 • identifiera och diskutera historievetenskapliga problem med inriktning mot källkritik och metod,
 • diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta såväl muntligt som skriftligt,
 • ta del av en vetenskaplig seminariekultur och där diskutera egna och andras resultat och tolkningar,
 • formulera en historievetenskaplig fråga,
 • granska historievetenskaplig litteratur, samt identifiera, sammanfatta och diskutera ett avgränsat forskningsfält,
 • genomföra en empirisk historisk undersökning (det vill säga identifiera, bearbeta och strukturera ett historiskt källmaterial utifrån en frågeställning) samt presentera denna i skrift på ett sätt som motsvarar grundläggande krav på vetenskaplighet,
 • försvara egna vetenskapliga resultat och ståndpunkter muntligt och skriftligt,
 • muntligt diskutera andras vetenskapliga resultat på ett självständigt sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över den akademiska miljön och dess bas i kritiskt tänkande,
 • förstå betydelsen av ett prövande förhållningssätt i sitt eget arbete,
 • förstå betydelsen av hur olika val av perspektiv påverkar vår syn på det förflutna, och därmed också på såväl vår framtid som samtid,
 • reflektera över historieämnet, både som akademiskt fält och som didaktiskt fält (här ryms också insikter om historias roll och funktion i olika samhällen).

Examination

Seminarier och övningar är obligatoriska och kräver aktivt deltagande. Muntliga presentationsuppgifter vid seminarierna kan förekomma och utgör då en del av examinationen på kursen.

För varje delkurs gäller dessutom:

1001 Historievetenskaplig metod
Löpande examination i form av skriftliga och muntliga uppgifter.

1002 Forntida kulturer
Skriftlig salstentamen

1003 Tematisk kurs: Medeltida fördjupning
Skriftlig hemtentamen

1004 Kontinuitet och förändring
Skriftlig hemtentamen

1005 Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar
Skriftliga inlämningsuppgifter

1006 1900-talets historia, 7,5 högskolepoäng
Skriftlig salstentamen samt muntliga och skriftliga seminarieuppgifter.

1007 Tematisk kurs: Modernhistorisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng:
Löpande skriftliga inlämningsuppgifter.

1008 B-uppsats, 7,5 högskolepoäng:
Författande av ett självständigt vetenskapligt arbete (B-uppsats), försvar av den egna uppsatsen samt opponering på och diskussion av andra studenters uppsatser.

1009 Tematisk kurs: Postkolonial historia och teori, 7,5 högskolepoäng:
Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt individuell muntlig tentamen vid kursens slut.

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras skriftligt. Det kan dock förekomma moment som inte kan kompenseras på annat sätt, detta meddelas i så fall vid kursstart. Om eventuella kompletteringar inte görs inom ett (1) år efter genomgången kurs får studenten gå om delkursen.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 30 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.