Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44159

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44074

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Miljövetenskap A sam-natur

Kurs 30 högskolepoäng

Introduktion till miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Miljövetenskap är ett mångvetenskapligt ämnesområde där vi kombinerar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning och undervisning, för att öka förståelsen för hur vi ska hantera och planera vår framtid. I kursen Miljövetenskap A sam-natur får du en introduktion till den viktiga kopplingen mellan samhälle och miljö samt till många av de samhällsvetenskapliga teorier och processer som är viktiga för att förstå hur människa och miljö påverkar varandra.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2018

Undervisningens uppläggning

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner och seminarier är obligatoriska. Undervisning på Engelska kan förekomma

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • översiktligt beskriva olika vetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling
 • översiktligt beskriva olika miljöhistoriska och miljöetiska perspektiv
 • redogöra för grundläggande ekologiska och geografiska processer
 • beskriva grundläggande politiska, planerings- och förvaltningsmässiga strukturer av betydelse för miljöområdet och hållbar utveckling
 • relatera centrala begrepp som makt, planering, demokrati, legitimitet och styrmedel till hanteringen av miljöproblem på lokala, regionala och internationella nivåer
 • förklara regionernas betydelse i ett europeiskt och globalt sammanhang
 • exemplifiera hur miljöproblem hanteras på olika beslutsnivåer och hur dessa olika nivåer samverkar
 • redogöra för olika demografiska parametrar och hur de har påverkat och kommer att påverka människans förhållande till vår natur och den globala miljön
 • beskriva hur människors hälsa och sjukdomar påverkar och påverkas av våra naturresurser och vår miljö
 • redogöra för den svenska miljölagstiftningens uppbyggnad (miljöbalken och anslutande förordningar och föreskrifter) och dess förhållande till internationell miljörätt och i synnerhet EU:s miljörätt
 • redogöra för verksamhetsutövarens skyldigheter och myndigheternas befogenheter inom ramen för tillämpningen av miljölagstiftningen
Färdighet och förmåga
 • använda grundläggande studietekniska färdigheter för högskolestudier
 • göra muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt material
 • diskutera och jämföra olika kulturers natur- och miljösyn, både historiskt och idag
 • redogöra för vikten av tvärvetenskapliga förhållningssätt vid analys av miljöpolitiska frågeställningar
 • enskilt och i grupp genomföra korta vetenskapliga studier, samt skriftligt och muntligt presentera dessa
 • skildra hur olika kulturer svarar på förändrade levnadsförhållanden
 • med hjälp av relevanta lagtexter reflektera kring miljörättsliga frågor
 • muntligt och skriftligt redogöra för rättsfall som behandlar miljörättsliga frågor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera planering för regional utveckling utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv inklusive genusperspektiv
 • kritiskt reflektera över och göra självständiga ställningstaganden om de olika styrmedel som beslutsfattarna använder sig av för att påverka såväl fysiska som juridiska personer att handla på ett miljövänligt sätt

Examination

Examination

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng
(Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)
Examinationen sker löpande i form av inlämningsuppgifter, enskilt och i grupp, som redovisas muntligt och skriftligt samt genom aktivt deltagande vid exkursion och seminarier.

1002, Hållbar regional och global utveckling: teori, 4 högskolepoäng
(Sustainable Regional and Global Development: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1003, Hållbar regional och global utveckling: inlämningsuppgifter, 3,5 högskolepoäng
(Sustainable Regional and Global Development: Assignments, 3.5 credits)
Skriftliga inlämningsuppgifter från grupparbeten och individuella arbeten, samt aktivt seminariedeltagande

1004, Befolkning, kultur och miljö: teori, 4,5 högskolepoäng
(Population, Culture and Environment: Theory, 4.5 credits)
Skriftlig salstentamen

1005, Befolkning, kultur och miljö: seminarier och grupparbeten, 3 högskolepoäng
(Population, Culture and Environment: Seminars and Projects, 3 credits)
Muntlig och skriftlig redovisning av seminarieuppgifter och grupparbeten, samt aktivt seminariedeltagande

1006, Miljörätt: teori, 5 högskolepoäng
(Environmental Law: Theory, 5 credits)
Skriftlig salstentamen

1007, Miljörätt: seminarier och grupparbeten, 2,5 högskolepoäng
(Environmental Law: Seminars and Projects, 2.5 credits)
Muntliga och skriftliga redovisningar av genomförda grupparbeten, samt aktivt seminariedeltagande

Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.