Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 15).
Eller:
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b/ 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A14).

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44164

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44073

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Miljövetenskap A natur-sam

Kurs 30 högskolepoäng

Introduktion till miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Miljövetenskap är ett mångvetenskapligt ämnesområde där vi kombinerar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning och undervisning, för att öka förståelsen för hur vi ska hantera och planera vår framtid. I kursen Miljövetenskap A natur-sam får du en introduktion till den viktiga kopplingen mellan samhälle och miljö samt till många av de naturvetenskapliga teorier och processer som är viktiga för att förstå hur människa och miljö påverkar varandra.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2019

Undervisningens uppläggning

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner, laborationer och seminarier är obligatoriska. Undervisning på Engelska kan förekomma

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • översiktligt beskriva olika vetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling
 • översiktligt beskriva olika miljöhistoriska och miljöetiska perspektiv
 • redogöra för grundläggande ekologiska och geografiska processer
 • redogöra för organismers form, funktion och respons på yttre faktorer, på cell-, organell-, organ- och individnivå
 • redogöra för grundläggande fysiologiska processer ur ett evolutionärt perspektiv
 • redogöra för ekologiska och geovetenskapliga processer på olika tids- och rumsskalor
 • beskriva jordens uppbyggnad och förklara jordens klimatsystem
 • redogöra för den evolutionära bakgrunden till individers och populationers egenskaper samt dess betydelse för samexistens av arter i olika habitat
Färdighet och förmåga
 • använda grundläggande studietekniska färdigheter för högskolestudier
 • göra muntlig och skriftlig presentation av vetenskapligt material
 • utföra laborationer och övningar som undersöker hur organismer påverkas av miljöfaktorer
 • använda bestämningslitteratur och bestämningsnycklar för att identifiera olika objekt i naturen
 • känna igen organismgrupper och naturliga samhällen, liksom vanliga berg- och jordarter
 • använda vanliga fältmetoder inom geovetenskap och ekologi
 • skriva strukturerade rapporter och göra muntliga presentationer
 • systematiskt studera olika ekologiska och geovetenskapliga mönster
 • redogöra för tvärvetenskapliga förhållningssätt för miljö och hållbar utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera betydelsen av antropogena miljöfaktorer i relation till andra fluktuationer i organismers miljö
 • redovisa och diskutera vetenskapliga och etiska aspekter på biologisk mångfald

Examination

1001, Introduktion till hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng
(Introduction to Sustainable Development, 7.5 credits)
Examinationen sker löpande i form av inlämningsuppgifter, enskilt och i grupp, som redovisas muntligt och skriftligt samt genom aktivt deltagande vid exkursion och seminarier.

1002, Ekofysiologi: teori, 4 högskolepoäng
(Ecophysiology: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1003, Ekofysiologi: seminarier, övningar och laborationer, 3,5 högskolepoäng
(Ecophysiology: seminars, excercises, practicals, 3.5 credits)
Muntliga och skriftliga redovisningar av resultat från övningar och laborationer som genomförs i grupp och individuellt. Aktivt deltagande i laborationer, övningar och seminarier.

1004, Den föränderliga naturen: teori, 4 högskolepoäng
(The Changing Nature: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1005, Den föränderliga naturen: seminarier, 1 högskolepoäng
(The Changing Nature: Seminars, 1 credit)
Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat från seminarier

1006, Arter och naturens samspel: teori, 4 högskolepoäng
(Species and Interactions in Nature: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1007, Arter och naturens samspel: seminarier, 1 högskolepoäng
(Species and Interactions in Nature: Seminars, 1 credit)
Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat från seminarier

1008, Fältkurs med projektarbete, 3 högskolepoäng
(Field course with project work, 3 credits)
Aktivt deltagande vid fältkurs. Praktiska färdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

1009, Exkursioner, övningar, laborationer, 2 högskolepoäng
(Excursions, Practicals and Laboratory Experiments, 2 credits)
Aktivt deltagande vid exkursioner. Praktiska färdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter. Missade laborationer och exkursioner omexamineras vid senare kurstillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2019

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.