Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-42252

 • Anmälan

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42331

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42332

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande

Kurs 30 högskolepoäng

Är du intresserad av hur vi använder svenska språket när vi talar och skriver, hur vi varierar vårt språk i olika sammanhang och hur språket fungerar och används i samhället? På kursen Svenska A med inriktning mot språkanvändning och skrivande får du kunskap om hur språket används såväl i vardagen som inom arbete och offentligt liv. Eget skrivande ingår i alla delkurser och integreras i teorier, metoder och praktik.

Kursen vänder sig till dig som redan skriver och talar svenska obehindrat. Du bör därför ha modersmålskompetens i svenska. Är du osäker på vad detta innebär kan du kontakta ämnet svenska via e-postadressen svenska@sh.se.

Den första delkursen handlar om hur språk samspelar med sociala faktorer, till exempel kön och etnicitet. Den andra och tredje delkursen introducerar modeller för att analysera skrift och tal. Under den fjärde och sista delkursen undersöker studenterna skrivandets teori genom olika skrivuppgifter. Hela kursen handlar om språkets roll i olika samhälleliga och mediala sammanhang, exempelvis i yrkesliv och utbildning.

Det finns många anledningar att studera svenska på högskolenivå. Att kunna läsa och bearbeta texter, eller att skriva klara och tydliga texter i olika genrer är en förutsättning för alla som ska arbeta med kommunikation och information – oavsett ämne eller mottagare. Att dessutom veta hur det svenska språksamhället fungerar, att känna till hur vi kommunicerar och att veta hur språket hänger ihop med identitet är viktigt inom många arbeten.

Med svenska i bagaget kan du exempelvis bli kommunikatör eller informatör, redaktör, skribent, utredare, utbildare eller forskare. Kurserna Svenska A, B och C ger dessutom behörighet till den kompletterande lärarutbildningen vid landets högskolor.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2015

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar, grupparbeten (bland annat i form av fältstudie) och individuella arbeten. Eget skrivande och responsarbete är genomgående undervisningsformer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • översiktligt beskriva och diskutera språklig variation med avseende på sociala faktorer, till exempel kön och klass samt kommunikationssituation
 • redogöra för samband mellan språk, samhälle och identitet
 • översiktligt beskriva svenska språket på olika nivåer och utifrån olika beskrivningsmodeller
 • översiktligt beskriva teoretiska och pedagogiska perspektiv på skrivande
 • redogöra för aktuella principer för språknormering
Färdighet och förmåga
 • använda grundläggande lexikogrammatiska, textanalytiska och samtalsanalytiska begrepp för analys av text och samtal
 • planera, framställa och vidareutveckla texter av olika typer och för olika kommunikationssituationer
 • ge, ta emot och använda teoretiskt underbyggd och mottagaranpassad respons när det gäller egna och andras texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och diskutera olika förhållningssätt till språk, språkbruk och språknormer
 • reflektera över eget och andras textskapande.

Examination

Inom alla delkurser utgör seminariedeltagande och responsarbete en del av examinationen. Examinationen sker både muntligt och skriftligt, såväl individuellt som i grupp. För respektive delkurs gäller dessutom:

För delkursen Svenska idag:

1001: Svenska idag
• Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig gruppuppgift


För delkursen Språk och samhälle:

1002: Språk och samhälle, 5 högskolepoäng
• Skriftlig fältstudie inklusive en muntlig ventilering samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

1003: Språk och samhälle, språkövning, 2 högskolepoäng
• Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter, inklusive responsarbete


För delkursen Språkets form, funktion och betydelse:

1004: Språkets form, funktion och betydelse, Tentamen I, 2,5 högskolepoäng
• Skriftlig salstentamen

1005: Språkets form, funktion och betydelse, Tentamen II, 2,5 högskolepoäng
• Skriftlig hemtentamen

1006: Språkets form, funktion och betydelse, språkövning, 2 högskolepoäng
• Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter, inklusive responsarbete


För delkursen Texter och samtal:

1007: Texter och samtal, 5 högskolepoäng
• Praktiska övningar och skriftliga inlämningsuppgifter

1008: Texter och samtal, språkövning, 2 högskolepoäng
• Seminariedeltagande, muntliga och skriftliga uppgifter, inklusive responsarbete


För delkursen Skriva: praktik och teori:

1009: Textproduktion och responsarbete, 5 högskolepoäng
• Praktiska övningar, seminariedeltagande samt muntliga och skriftliga uppgifter, inklusive responsarbete

1010: Teoretiska perspektiv på skrivandets teori och praktik, 2 högskolepoäng
• Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

Högst 20 procent av seminarietillfällena eller andra obligatoriska muntliga moment per delkurs kan kompenseras med särskilda uppgifter. Frånvaro vid mer än 20 procent av seminarierna eller andra obligatoriska muntliga moment leder till att studenten måste gå om delkursen. Kompletteringar kan göras högst ett år efter att kursen avslutats.

För betyget Väl godkänd på hela kursen fordras betyget Väl Godkänd på 10 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2015

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.