Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Miljövetenskap A sam-natur, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44165

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44076

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Miljövetenskap B sam-natur

Kurs 30 högskolepoäng

Fördjupning i miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Miljövetenskap är ett mångvetenskapligt ämnesområde där vi kombinerar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning och undervisning, för att öka förståelsen för hur vi ska hantera och planera vår framtid. I kursen Miljövetenskap B sam-natur studerar vi kopplingen mellan mänskliga ekonomier och naturliga ekosystem. Ett viktigt inslag på kursen är vetenskaplig metodik.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2019

Undervisningens uppläggning

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner samt gruppvisa och individuella arbeten. Exkursioner, laborationer och seminarier är obligatoriska. Undervisning på Engelska kan förekomma

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • beskriva miljöekonomisk teori och dess analysredskap
 • redogöra för forskningsfältet ekologisk ekonomi
 • beskriva hur olika metoder lämpar sig för olika typer av problemformuleringar inom miljövetenskap
 • jämföra kvalitativa och kvantitativa studier utifrån grundläggande metodologiska principer
 • redogöra för ekologiska och geovetenskapliga processer på olika tids- och rumsskalor
 • beskriva jordens uppbyggnad och förklara jordens klimatsystem
 • redogöra för den evolutionära bakgrunden till individers och populationers egenskaper samt dess betydelse för samexistens av arter i olika habitat
Färdighet och förmåga
 • sätta in miljöekonomi i ett miljövetenskapligt perspektiv och klargöra dess relation till ekologisk ekonomi och hållbar utveckling
 • använda sig av deltagande observation, intervjuer, enkäter och textanalys för ett mindre miljövetenskapligt arbete samt beskriva väsentliga skillnader mellan teknikerna
 • relatera olika typer av urvalsproblematik till olika metoder och tekniker
 • visa förmåga att i form av en metoddesign planera en genomförbar miljövetenskaplig studie
 • genomföra skriftlig och muntlig presentation av individuella arbeten och grupparbeten
 • använda bestämningslitteratur och bestämningsnycklar för att identifiera olika objekt i naturen
 • känna igen organismgrupper och naturliga samhällen, liksom vanliga berg- och jordarter
 • använda vanliga fältmetoder inom geovetenskap och ekologi
 • skriva strukturerade rapporter och göra muntliga presentationer
 • systematiskt studera olika ekologiska och geovetenskapliga mönster
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över vilka etisk utgångspunkter och vetenskapliga angreppssätt som miljöekonomi och ekologisk ekonomi vilar på, samt styrkorna och svagheterna med dessa
 • värdera metoder och vetenskapliga arbeten med hänsyn till källkritik, validitet, generaliserbarhet, jämförbarhet och forskareffekt
 • värdera betydelsen av antropogena miljöfaktorer i relation till andra fluktuationer i organismers miljö
 • redovisa och diskutera vetenskapliga och etiska aspekter på biologisk mångfald

Examination

1001, Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 7,5 högskolepoäng
(Environmental Economics and Ecological Economics, 7.5 credits)
Examination genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.

1002, Kvalitativ metod i miljövetenskap , 7,5 högskolepoäng
(Qualitative Methods in Environmental Science, 7.5 credits)
Aktivt deltagande på seminarier och inlämning av skriftliga individuella arbeten.

1003, Den föränderliga naturen: teori, 4 högskolepoäng
(The Changing Nature: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1004, Den föränderliga naturen: seminarier, 1 högskolepoäng
(The Changing Nature: Seminars, 1 credit)
Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat från seminarier

1005, Arter och naturens samspel: teori, 4 högskolepoäng
(Species and Interactions in Nature: Theory, 4 credits)
Skriftlig salstentamen

1006, Arter och naturens samspel: seminarier, 1 högskolepoäng
(Species and Interactions in Nature: Seminars, 1 credit)
Aktivt deltagande i seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av resultat från seminarier

1007, Fältkurs med projektarbete, 3 högskolepoäng
(Field course with project work, 3 credits)
Aktivt deltagande vid fältkurs. Praktiska färdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

1008, Exkursioner, övningar, laborationer, 2 högskolepoäng
(Excursions, Practicals and Laboratory Experiments, 2 credits)
Aktivt deltagande vid exkursioner. Praktiska färdighetstest, muntlig och skriftlig redovisning, i grupp och enskilt.

Högst 20% av missade seminarier per delkurs kan kompenseras med skriftliga kompensationsuppgifter. Missade laborationer och exkursioner omexamineras vid senare kurstillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2019

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.