Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Kreativt skrivande A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42337

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42134

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kreativt skrivande B

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa ditt arbete med kreativt skrivande. Kursen är framförallt inriktad mot ditt eget skrivande men också mot avancerad textkritik och former för gemensamt kreativt arbete. Kursen tar avstamp i moderna skriv- och textteorier och erbjuder ett fördjupat studium av några olika genrer som biografi, fanfiction och essäistik. Kursen innehåller också moment där du får övning i att leda skrivprojekt i samarbete med andra. Under terminen möter du lärare som arbetar med skrivande i olika former, och professionella författare som gästföreläsare.

Kursen består av fem delkurser. Den första handlar om fanfiction och andra typer av litteratur som utvecklats kring internetbaserade skrivgemenskaper. Under den andra delkursen får du utforska olika tekniker för att arbeta med historiskt eller nutida dokumentärt material. Den tredje delkursen utvecklar din förmåga att delta i gemensamt arbete kring egna och andras texter. Den fjärde delkursen handlar om hur skrivande hänger ihop med reflektion och tänkande, med särskilt fokus på essägenren. Under den femte arbetar du med ett eget skrivprojekt, som presenteras och diskuteras inom kursens ram. De fem kurserna går delvis parallellt under terminen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse:

 • redogöra för grundläggande litteraturteori som rör elektroniskt skrivande
 • redogöra för grundläggande teori som rör relationen skrivande och tänkande
 • redogöra för villkoren inom ett antal centrala litterära fält
 • redogöra för huvuddragen i några valda genrer
Färdigheter och förmåga:
 • skriva texter inom ett antal utvalda genrer
 • planera och genomföra egna skrivprojekt
 • leda textsamtal och skrivprojekt med flera deltagare
 • diskutera och ge konstruktiv kritik på andras texter
 • analysera sina egna och andras texter med utgångspunkt i samtida text- och litteraturteori
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • reflektera över skrivandets funktioner och skepnader i olika litterära gemenskaper
 • reflektera över etiska perspektiv på skrivandet
 • reflektera över sin egen utveckling som skribent

Examination

Kursen bedöms med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Samtliga delkurser examineras genom:

 • Skriftliga individuella uppgifter
 • Seminarie- och responsgruppsdeltagande
För följande delkurser gäller dessutom:
1004: Kreativt skrivande och kritiskt tänkande: Skriftlig hemtentamen
1005: Projektarbete: Muntlig presentation av projektarbetet

Högst 25 % obligatoriska tillfällen (exempelvis seminarier eller responsuppgifter) kan, efter samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.