Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Svenska A och Svenska B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Inställd

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-42260

 • Anmälan

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42327

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Svenska C

Kurs 30 högskolepoäng

Svenska C på Södertörns högskola innehåller en teori- och metodkurs, en ämnesfördjupning inom ett centralt språkvetenskapligt område samt en uppsatskurs om 15 hp.

Terminen inleds med teori- och metodkursen, som ger en översikt över språkvetenskapliga synsätt, teorier och metoder samt hur dessa kan tillämpas i språkvetenskapliga undersökningar. Den andra delkursen är en ämnesfördjupning som t.ex. kan handla om feministisk språkanalys, skrivdidaktik eller marknadskommunikation. Temat bestäms före terminsstart. Under den avslutande delkursen tillämpas kunskaperna och insikterna från de två första delkurserna i ett självständigt arbete om 15 hp.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

I fördjupningkurserna ges undervisning i form av seminarier inom projektgrupperna.

I delkursen ”Uppsats” ges undervisning i form av handledning.

I delkursen ”Språkvetenskapliga synsätt” ges undervisning i form av seminarier som är gemensamma för alla studenter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • Diskutera olika språkvetenskapliga synsätt och perspektiv
 • redogöra för och diskutera centrala språkvetenskapliga teorier, metoder och forskningsresultat inom ett valt fält
Färdigheter och förmåga
 • självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar
 • samla in, strukturera och problematisera ett språkligt källmaterial
 • tillämpa relevanta språkvetenskapliga metoder och begrepp i ett självständigt vetenskapligt arbete med anknytning till nutida svenskt språkbruk
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över vad ett språkvetenskapligt betraktelsesätt innebär
 • kritiskt diskutera och värdera andras vetenskapliga arbeten.
 • värdera forskningsresultat relaterat till språkvetenskapliga teorier och metoder, inom ett par valda ämnesområden

Examination

För fördjupningskurserna gäller:
-Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Det ingår att genomföra en språkbruksanalys.
-Seminariedeltagande

För delkursen ”Språkvetenskapliga synsätt” gäller:
-Skriftliga och muntliga presentationer.
-Seminariedeltagande

För delkursen ”Uppsats” gäller:
Framläggande av godkänd uppsats för granskning vid ett seminarium samt fullgörande av opposition på en annan students uppsats.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.