Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Svenska A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-42256

 • Anmälan

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-42325

 • 2018-09-17

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-42326

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Svenska B

Kurs 30 högskolepoäng

Svenska B ger fördjupade kunskaper om språkets användning och struktur. Terminen innehåller delkurserna Språkförändring och språkplanering, Textanalys, Vetenskapligt paper samt en valbar delkurs som bestäms av ämnet inför varje termin. Undervisningen baseras till stor del på seminarier och under kursen övar du genomgående på att analysera språket med hjälp av olika språkvetenskapliga metoder och teorier.

Den första delkursen ger en översikt över språkförändringar i svenskan under huvudsakligen 1900-talet och tar upp teman som förändrade tekniska möjligheter för kommunikation, jämställt språk och ökad internationalisering. I den andra delkursen fördjupas kunskaperna om analysmetoder för svenskt språkbruk i skrift. Olika sätt att se på diskurs introduceras och konkreta textanalytiska metoder presenteras. Även samverkan mellan text och bild diskuteras inom multimodal analys. Sist på terminen gör du som student en vetenskaplig fördjupningsuppgift som du presenterar i ett vetenskapligt paper. I detta arbete betonas kritisk informationssökning och värdering av vetenskapliga källor. Utöver delkurserna ovan tillkommer en valbar delkurs, som varierar mellan terminerna. Den valbara delkursen kan vara någon av följande: Sociolingvistik, Samtalsanalys, Kommunikationsetnografi och fältarbete, Andraspråksinlärning respektive Skriftbruk och skrivande.

Det finns många anledningar att fördjupa sina språkvetenskapliga kunskaper och läsa en andra termin i ämnet svenska. B-kursen ger fördjupade kunskaper i att läsa och bearbeta texter och en djupare teoretisk och metodologisk förståelse för hur det svenska språksamhället fungerar. Du får genom ditt vetenskapliga paper också fördjupa dig i ett valt tema inom ämnet.

Efter B-kursen kan du fortsätta med ytterligare en termins studier på C-nivå och därefter läsa vårt Masterprogram i svenska. Med våra kurser i svenska språket kan du exempelvis bli kommunikatör, redaktör, skribent, utredare eller utbildare. Kurserna Svenska A, B och C ger behörighet till den kompletterande lärarutbildningen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Handledning av paperförfattandet ingår.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse


 • analysera hur språket varierar och förändras över tid
 • analysera hur språket påverkats av och inverkat på samhälleliga förändringar och i förhållande till social ordning
 • redogöra för teori och metoder inom ett valt språkvetenskapligt område
 • avgränsa och formulera en forskningsbar språkvetenskaplig fråga
Färdigheter och förmåga

 • använda språkvetenskaplig terminologi i textanalys
 • analysera skriftbruk och texter i verksamheter
 • analysera text med hjälp av textanalys och multimodal metod
 • analysera text och samtal inom ett valt språkvetenskapligt område
 • genomföra och i ett paper presentera en språkvetenskaplig fördjupningsuppgift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förklara och reflektera kring olika typer av språkbruk och språksyn
 • förklara och reflektera kring teori och metoder inom ett valt språkvetenskapligt område
 • i en opposition kritiskt diskutera en tematisk fördjupning.

Examination

Språkförändring och språkplanering:
1001

 • Skriftlig salstentamen
1002
 • Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar på seminarium.
 • Aktivt seminariedeltagande 

Textanalys:
1003
 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande
Valbar: Sociolingivistik:
1004
 • Skriftlig hemtentamen
1005
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Skriftliga och muntliga övningar
Valbar: Samtalsanalys:
1006
 • Skriftlig hemtentamen
1007
 • Muntliga och skriftliga seminarieövningar
 • Aktivt seminariedeltagande
Valbar: Kommunikationsetnografi och fältarbete:
1008
 • Skriftlig hemtentamen
1009
 • Skriftlig fältrapport
 • Aktivt seminariedeltagande
Valbar: Andraspråksinlärning:
1010
 • Skriftlig salstentamen
 • Aktivt seminariedeltagande
Valbar: Skriftbruk och skrivande:
1011
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Skriftlig hemtentamen
1012
 • Aktivt seminariedeltagande
Vetenskapligt paper (1013):
 • Författande och försvar av ett självständigt vetenskapligt arbete (paper)
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Muntlig och skriftlig opposition på annan students paper vid examinationsseminariet.
Högst 20 % av seminarierna kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte delkursen Vetenskapligt paper där studenten måste medverka vid examinationsseminariet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.