Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund (2007:22) och som fått godkännande från skolhuvudman.

Urval: lottning

 • Inställd

  HT17100%Di

  Vecka 35-02, 03-22

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-34012

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Kurs 90 högskolepoäng

Kom ihåg att skanna in (eller posta) huvudmannens godkännande till www.antagning.se

Kursen ges över tre terminer (30 hp per termin) på distans.

Kom ihåg att skanna in (eller posta) huvudmannens godkännande till www.antagning.se

Kursen ges över tre terminer (30 hp per termin) på distans.

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse
• förstå och översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden och idéer under olika epoker/tidsperioder från antiken till idag,
• beskriva större samhälleliga förändringar samt relatera dessa till viktigare idéströmningar,
• redogöra för och diskutera olika perspektiv på historisk utveckling utifrån genus, etnicitet och social bakgrund,
• hur nationella identiteter och nationella berättelser skapas samt deras betydelse för historieskrivning och historieförmedling,
• redogöra för och diskutera centrala historievetenskapliga och historiedidaktiska begrepp,
• vara förtrogen med begreppen historiemedvetande och historiebruk.

Färdighet och förmåga
• tolka och källkritiskt granska historiska texter från olika tider,
• använda olika typer av historiskt källmaterial i egen undervisning,
• bedöma och betygssätta i relation till ämnesplanerna i historia,
• tillgodogöra sig historiedidaktisk och historievetenskaplig forskning genom självstudier,
• använda sig av skönlitteratur eller andra konstnärliga gestaltningar som medel för att förmedla historisk kunskap till ungdomar,
• självständigt genomföra en historievetenskaplig undersökning samt presentera och försvara resultaten av denna,
• med förtrogenhet använda olika undervisningsformer i historia och anpassa sin undervisning till elevernas nivå och förutsättningar,
• kritiskt analysera läroböcker och andra läromedel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett vetenskapligt grundat sätt kunna reflektera över historieämnet, både som akademiskt och didaktiskt fält,
• bedöma och tillgodose sitt eget behov av ytterligare ämneskunskaper i historia.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Kursen ges på helfart och genomförs som distansbaserad utbildning med 1-2 campusträffar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • förstå och översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden och idéer under olika epoker/tidsperioder från antiken till idag,
 • beskriva större samhälleliga förändringar samt relatera dessa till viktigare idéströmningar,
 • redogöra för och diskutera olika perspektiv på historisk utveckling utifrån genus, etnicitet och social bakgrund,
 • hur nationella identiteter och nationella berättelser skapas samt deras betydelse för historieskrivning och historieförmedling,
 • redogöra för och diskutera centrala historievetenskapliga och historiedidaktiska begrepp,
 • vara förtrogen med begreppen historiemedvetande och historiebruk.
Färdighet och förmåga
 • tolka och källkritiskt granska historiska texter från olika tider,
 • använda olika typer av historiskt källmaterial i egen undervisning,
 • bedöma och betygssätta i relation till ämnesplanerna i historia,
 • tillgodogöra sig historiedidaktisk och historievetenskaplig forskning genom självstudier,
 • använda sig av skönlitteratur eller andra konstnärliga gestaltningar som medel för att förmedla historisk kunskap till ungdomar,
 • självständigt genomföra en historievetenskaplig undersökning samt presentera och försvara resultaten av denna,
 • med förtrogenhet använda olika undervisningsformer i historia och anpassa sin undervisning till elevernas nivå och förutsättningar,
 • kritiskt analysera läroböcker och andra läromedel.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på ett vetenskapligt grundat sätt kunna reflektera över historieämnet, både som akademiskt och didaktiskt fält,
 • bedöma och tillgodose sitt eget behov av ytterligare ämneskunskaper i historia.

Examination

Examinationen består av skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, responsuppgifter samt deltagande i nätbaserade diskussioner och på campusträffar. I delkursen Självständigt arbete ingår även genomförande av en historievetenskaplig undersökning vars resultat presenteras i form av en uppsats samt försvar av denna uppsats och opposition på annan kursdeltagares uppsats.

Frånvaro från campusträff, kan kompenseras skriftligt i samråd med kursledaren.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.