Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41019

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41045

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv

Kurs 30 högskolepoäng

Grundkursen i historia ger en översikt över de långa linjerna i mänsklighetens historia. Det sker utifrån tre grundläggande perspektiv: det ekonomiska, det sociala och det kulturella samt det politiska. Du kommer att få inblick i många av de sätt varpå människor byggt sina samhällen, hur ekonomiska, sociala och politiska förhållanden har organiserats. I de olika delkurserna kommer vi att lägga särskild vikt vid hur aspekter som genus, klass och etnicitet har format mänskliga samhällen. Du kommer att få studera relationer mellan könen, mellan sociala klasser och mellan folkgrupper, länder och regioner, samt hur människan har utnyttjat sin omvärld och miljö. Jämsides med dessa ”långa linjer” i historien kommer du också att få stifta bekantskap med underlagen för vad vi vet (eller tror oss veta) om det förflutna – det vill säga källorna. Kursen inleds med en kort introduktionskurs (Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen, 4,5 hp) som introducerar perspektiven och begreppen genus och interkulturalitet och med hjälp av några olika empiriska exempel visar hur dessa perspektiv kan användas för att förstå och förklara historiska processer.

Därefter följer tre tematiska kurser:

Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser (7 hp) behandlar ekonomisk historiska aspekter i historien. Fokus ligger på hur samhällsekonomin har organiserats och hur ekonomiska förhållanden har påverkat samhällsorganiseringen, maktförhållanden och olika gruppers livsvillkor. Ett extra fokus läggs vid genusarbetsdelningen. Under delkursen behandlas också människans och samhällets skiftande nyttjande av och förhållande till naturen och ekonomiska resurser. Exempel som kan komma att behandlas i delkursen är den neolitiska revolutionen, feodalismen, slaveri, industrialiseringen och genusarbetsdelning.

Familj, hushåll och sociala maktrelationer (7 hp) behandlar social- och kulturhistoriska aspekter. Fokus ligger på mellanmänskliga sociala relationer och deras kopplingar till och konsekvenser för hur samhällen har varit organiserade under historien. Olika tiders konstruktioner av genus, stånd/klass och etnicitet/”ras” tas upp och problematiseras. Exempel som kan komma att behandlas är hur synen på hushåll/familj, äktenskap, barndom och sexualitet har sett ut och förändrats under olika perioder i historien.

Genus, klass, etnicitet och politisk makt (7 hp) behandlar politisk historia i vid mening. Fokus ligger på hur politisk makt har eftersträvats, utövats, legitimerats, missbrukats, utmanats och förvägrats under historien. Det är de vertikala relationerna mellan människor och mellan olika typer av grupper (mellan män och kvinnor, mellan olika klasser och mellan olika etniska grupper) som står i fokus. Exempel som kan komma att behandlas är hur olika grupper har kämpat om den politiska makten, relationen mellan världslig och religiös makt och hur olika styrelseformer som envälde, demokrati och diktaturer har implementerats genom historien.

Parallellt med dessa tematiska kurser löper delkursen Historievetenskaplig metod (4,5 hp). Här kommer du att få arbeta med olika typer av källmaterial. Vi kommer att läsa och diskutera dem tillsammans: vilken typ av kunskap kan vi få fram ur dem, vilka fallgropar möter vi och vilka kritiska frågor måste vi ställa till källorna? Detta är historievetenskapens kärna och du kommer att få chansen att gå i närkamp med många olika typer av material och de olika vetenskapliga problem som de väcker.

Du kommer under terminens gång att se hur de olika grundperspektiven berikar och kompletterar varandra, och vår målsättning är att du efter kursens slut har fått en mångsidig bild av människans historia som samhällsvarelse.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Undervisning kan komma att förläggas utanför högskolan, till exempel på arkiv eller museer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för olika drivkrafter i samhället som påverkar den historiska utvecklingen utifrån ekonomiska, politiska, religiösa, sociala och kulturella aspekter
 • redogöra för och diskutera samhällets genusrelationer under olika historiska perioder samt vilka drivkrafter som förändrat eller bevarat dessa
 • förstå och redogöra för viktiga historievetenskapliga begrepp med begreppen genus och interkulturalitet i fokus
 • diskutera olika vetenskapliga perspektivs betydelse i historieforskningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv
 • redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper om historisk metod, främst källkritik.
Färdighet och förmåga
 • identifiera och diskutera historievetenskapliga problem med inriktning mot källkritik och metod
 • diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta såväl muntligt som skriftligt
 • ta del av en vetenskaplig seminariekultur och där diskutera olika historievetenskapliga perspektiv och tolkningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera kring den akademiska miljön och dess bas i kritiskt tänkande
 • uppvisa grundläggande insikter i olika slags historiesyner utifrån klass-, genus- och etnicitetsperspektiv
 • förstå betydelsen av hur olika val av perspektiv påverkar vår syn på det förflutna, och därmed också på såväl vår samtid som framtid.

Examination

För samtliga delkurser gäller aktivt deltagande vid obligatorisk undervisning.

Missade seminarier kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras med likvärdiga och motsvarande uppgifter. Dock kan maximalt 20% frånvaro från obligatorisk undervisning per delkurs kompenseras på detta sätt om kursen ska anses vara fullgjord.

För de enskilda delkurserna gäller dessutom:

1001: Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen:
Skriftlig inlämningsuppgift.
Presentationsuppgift vid seminarium (kan göras i grupp).

1002: Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser:
SKriftlig salstentamen

1003: Familj, hushåll och sociala maktrelationer:
Skriftlig hemtentamen.

1004: Genus, klass, etnicitet och politisk makt:
Skriftliga inlämningsuppgifter som lämnas in löpande under delkursens gång.

1005: Historievetenskaplig metod:
Skriftlig inlämningsuppgift.
Presentationsuppgift vid seminarium. (Kan göras i grupp.)

För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 16 högskolepoäng.

I det fall kompletterande uppgifter erbjuds ska dessa ska vara inlämnade inom tre veckor efter det att bedömning av uppgift meddelats. Om en komplettering inte godkänns måste studenten göra om uppgiften i sin helhet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.