Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Historia A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT18100%Dag

  Vecka 03-22

  Anmälningskod: SH-41118

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse om historiska processer utifrån ett genus- och interkulturellt perspektiv.

Uppläggningen är densamma som på A-nivån - det vill säga att vi arbetar tematiskt och att vi använder historiskt källmaterial från de tidsperioder och processer som studeras - men både de källor och de problemställningar som tas upp på seminarierna är mer komplexa än under A-kursen.

De teman som behandlas, franska revolutionen, imperialism och kolonialism samt maktordningar och emancipationsrörelser, är centrala inom historievetenskapen men också extra intressanta sett ur ett genus- och interkulturellt perspektiv. B-kursen innehåller även en B-uppsatskurs om fem veckor, där du som student får möjlighet att omsätta dina kunskaper och förmågor som historiker i ett eget vetenskapligt arbete. Vår tanke är att A- och B-kurserna ska ses som ett block som helst bör läsas i en följd, men givetvis finns möjligheten att läsa dem som två helt separata kurser.

Kursen innehåller tre tematiserade delkurser samt ett självständigt arbete (B-uppsats).

Delkursen Franska revolutionen (7,5 hp) behandlar franska revolutionen i vid mening, dess skeende, orsaker och efterverkningar. Både olika historievetenskapliga tolkningar av franska revolutionen och övergripande vetenskapliga perspektiv som genus, klass och etnicitet diskuteras. Delkursen innehåller också ett moment där du som student själv, genom att använda dig av ett historiskt källmaterial samt självständigt söka och diskutera vetenskaplig litteratur, fördjupar dig i ett specifikt historiskt kronologiskt begränsat fenomen med anknytning till franska revolutionen.

Delkursen Imperialism och kolonialism (7,5 hp) behandlar och diskuterar imperialism och kolonialism, både som begrepp och historiska fenomen. Imperialism och kolonialism belyses ur flera olika perspektiv (genus, klass och etnicitet) och olika historievetenskapliga förklaringar ställs mot varandra. Här får du också ta del av och kritiskt granska exempel på postkolonial historieskrivning.

Delkursen Maktordningar och emancipationsrörelser (7,5 hp) behandlar feminismen som en mångfasetterad emancipationsrörelse. Tyngdpunkten ligger på feminismen men den relateras också till andra typer av emancipationsrörelser, till exempel arbetarrörelsen, gayrörelsen, den antikoloniala rörelsen eller medborgarrättsrörelsen i USA. I relation till feminismen som historiskt fenomen ger delkursen också en fördjupning i genusteori och intersektionell teori.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar samt arkiv-/fältarbete. Handledande moment i samband med uppsatsskrivandet har huvudsakligen formen av grupphandledning vid seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • kritiskt reflektera kring genus och interkulturella perspektivs betydelse för historieforskningen
 • diskutera och jämföra historiska förlopp och ställa olika förklaringar mot varandra
 • orientera sig i tidigare forskning, samt diskutera olika forskares syn på ett historiskt problem.
Färdighet och förmåga
 • tillämpa och kritiskt diskutera historievetenskapliga metoder
 • anlägga ett genus- och/eller interkulturellt perspektiv för att analysera ett historiskt problem
 • redogöra för, och använda intersektionell teori
 • söka användbart källmaterial för en vetenskaplig undersökning
 • använda sig av en vetenskapligt godtagbar metod för att förstå och få ut information ur källmaterialet
 • genomföra och skriftligt presentera en egen vetenskaplig undersökning
 • muntligt försvara egna vetenskapliga resultat på ett självständigt sätt
 • självständigt formulera en vetenskaplig fråga
 • muntligt diskutera andras vetenskapliga resultat på ett självständigt sätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera betydelsen av prövning och prövbarhet för historievetenskapen
 • uppvisa fördjupad förståelse för betydelsen av hur olika val av perspektiv påverkar vår syn på det förflutna, och därmed också vår syn på såväl vår samtid som framtid.

Examination

Seminarier och övningar är obligatoriska och kräver aktivt deltagande. Muntliga presentationsuppgifter vid seminarierna kan förekomma och utgör då en del av examinationen på kursen.

För varje delkurs gäller dessutom:

1001 Franska revolutionen: orsaker och efterverkningar:
Löpande examination i form av skriftliga och muntliga uppgifter.

1002 Imperialism och kolonialism:
Skriftlig hemtentamen
Muntliga uppgifter i samband med seminarierna.

1003 B-Uppsats:
Självständigt, vetenskapligt arbete (B-uppsats) som ventilerats på seminarium samt fullgjord opposition på annan B-uppsats.

1004 Maktordningar och emancipationsrörelser:
Löpande examination i form av skriftliga och muntliga uppgifter.

För betyget Väl godkänt krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng alternativt 15 högskolepoäng om b-uppsatsen ingår.

I det fall kompletterande uppgifter erbjuds ska dessa ska vara inlämnade inom tre veckor efter det att bedömning av uppgift meddelats. Om en komplettering inte godkänns måste studenten göra om uppgiften i sin helhet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.