Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  HT17100%Dag

  Vecka 35-02

  Anmälningskod: SH-41108

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Religionsvetenskapliga studier

Kurs 60 högskolepoäng

Kursen introducerar till det religionsvetenskapliga fältet i hela dess bredd. Kulturer och samhällen studeras med fokus på religion och livsåskådning ur både historiska och samtida perspektiv. Det globala perspektivet innebär att såväl västerländska, som muslimska och asiatiska traditioner och historieskrivningar beaktas. Vidare behandlas sekulära livsåskådningar och oorganiserad andlighet. Studiet av idéer och bruk hos individer, grupper och samhällen vävs samman med tolkning av skrifter, urkunder och analys av populärkultur och massmedier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2016

Undervisningens uppläggning

Undervisningen inom samtliga delkurser sker i en kombination av föreläsningar, seminarier, studiebesök och ett uppsatsarbete.

Kursens undervisning ges delvis på engelska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskap
 • beskriva och jämföra olika sätt att förklara och förstå religion och andlighet inom samhällsvetenskap och humaniora
 • redogöra för de största religiösa traditionerna, för tendenser inom icke-organiserad andlighet och för sekulära livsåskådningar.
 • beskriva och reflektera kring kopplingen mellan makt, genus/kön och sexualitet i olika religiösa traditioner
 • redogöra för relationer mellan religion, politik och extremism
Färdighet och förmåga
 • analysera religionens plats och funktion i samtidens kultur och samhälle
 • utföra informationssökning och behärska referatteknik
 • utföra källkritisk och kontextuell läsning av klassiska religiösa texter och religiösa fenomen i samtid
 • källkritiskt analysera hur religiösa fenomen skildras i massmedier
 • identifiera makt och genusrelationer i religiösa sammanhang
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utföra en grundläggande analys av samtida kultur och samhälle utifrån olika religionsvetenskapliga synvinklar
 • kritiskt reflektera kring religiösa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen förförståelse och det eller de religiösa fenomen som studeras

Examination

Kristendom
1001 - Skriftlig salstentamen
1002 - Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt seminariedeltagande

Hinduism och buddhism
1003 - Skriftlig salstentamen
1004 - Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt seminariedeltagande

Islam
1005 - Skriftlig salstentamen
1006 - Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt seminariedeltagande

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar
1007 - Skriftlig hemtentamen
1008 - Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt seminariedeltagande

Religionsvetenskapliga perspektiv
1009 - Skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och seminariedeltagande

Religion, politik och extremism
1010 - Skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter och seminariedeltagande

Levd religion, genus och sexualitet
1011 - Skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter och seminariedeltagande

Självständigt religionsvetenskapligt arbete
1012 - Färdigställande av uppsats inkluderande uppsatsventilering samt opponering på annan students uppsats

Enstaka missade seminarier, per delkurs, kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift enligt instruktion från kursansvarig.

Kompletteringar av genomförda men ej godkända examinationer ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på uppgifter som motsvarar minst 30 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på helkurs. I dessa 30 högskolepoäng ska uppsatsen, examinationsmoment 1012, ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2016

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.