Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT18100%Dag

  Vecka 03-07

  Anmälningskod: SH-41122

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Genushistoria

Kurs 7,5 högskolepoäng

Masterkursen Genushistoria på 7,5 högskolepoäng ger en inblick i det genushistoriska forskningsfältet och hur det utvecklats och förändrats från 1970-talet fram till idag. Under kursen kommer du att få läsa både klassiker inom fältet och exempel från dagens genushistoriska forskning. Men du kommer också att få läsa mer teoretiska texter. Särskilt fokus läggs på hur genusperspektivet kopplas samman med andra analyskategorier, som exempelvis klass, etnicitet och sexualitet. Du kommer under kursens gång att se hur det genushistoriska perspektivet påverkar vad som uppfattas som historia. Men du kommer även att se hur aspekter kring genus, klass, etnicitet och sexualitet både har förändrats och varit beständiga under historien.Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • initierat redogöra för grunddragen i genushistoria som ett historievetenskapligt fält
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för genushistoriska tolkningar
 • kritiskt värdera och diskutera samhällelig och kulturell förändring ur genushistoriska perspektiv
 • självständigt analysera och kritiskt förhålla sig till genushistoriska tolkningar
 • reflektera kring genushistoriska perspektivs konsekvenser för såväl hur historia skrivs som för vad historia uppfattas vara
 • uppvisa förtrogenhet med genusteoretisk begreppsbildning och dess tillämpning inom det genushistoriska fältet
 • diskutera och kritiskt förhålla sig till genushistorisk forskning och dess användande av olika typer av genusteoretiska perspektiv

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarierna, samt genom muntlig tentamen och skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.