Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-41025

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-08

  Anmälningskod: SH-41174

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Genushistoria

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen introducerar och problematiserar det genushistoriska fältet. Genom empiriska exempel på hur den historievetenskapliga forskningen skildrat historien diskuteras vad ett genushistoriskt perspektiv bidrar med. Genushistorias betydelse för synen på och förståelsen av historien diskuteras särskilt. Kursen behandlar såväl teoretiska texter, klassiker som den senaste empiriska forskningsfronten inom det genushistoriska fältet. Genushistorias utveckling sedan 1970-talet och fram till idag tas upp och diskuteras, med särskilt fokus på hur genusperspektivet kopplats samman med andra analyskategorier, såsom till exempel klass, etnicitet och sexualitet.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • initierat redogöra för grunddragen i genushistoria som ett historievetenskapligt fält
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för genushistoriska tolkningar
 • kritiskt värdera och diskutera samhällelig och kulturell förändring ur genushistoriska perspektiv
 • självständigt analysera och kritiskt förhålla sig till genushistoriska tolkningar
 • reflektera kring genushistoriska perspektivs konsekvenser för såväl hur historia skrivs som för vad historia uppfattas vara
 • uppvisa förtrogenhet med genusteoretisk begreppsbildning och dess tillämpning inom det genushistoriska fältet
 • diskutera och kritiskt förhålla sig till genushistorisk forskning och dess användande av olika typer av genusteoretiska perspektiv

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarierna, samt genom muntlig tentamen och skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.