Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41155

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41156

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Religionsvetenskap A inriktning samtidsstudier

Kurs 30 högskolepoäng

Religionsvetenskap – mer aktuellt än någonsin?
Religionsvetenskap är ett ämne som kanske aldrig varit aktuellare än idag. Religiös tro påverkar så vitt skilda frågor som konflikter i Mellanöstern och social förändring i Sverige, och den som sätter sig ner och bläddrar igenom en dagstidning lär ganska snart stöta på något som handlar om religion, på ett eller annat sätt.
Du som studerar religionsvetenskap på Södertörns högskola får viktiga perspektiv på historien, världspolitiken, syn på könen och varför samhällen ser ut som de gör.

På A-kursen i religionsvetenskap studerar du den ständigt skiftande mångreligiösa och mångkulturella verklighet vi lever i. Du får en gedigen kunskap om olika religioner och livsåskådningar, både i nutid och historiskt, och du lär dig att analysera hur de tar sig uttryck i olika sammanhang. Du sätter dig in i kristendom, islam, hinduism, buddism och judendom, samt i sekulära livsåskådningar och i ”samtida andlighet”, som New Age. Du studerar hur människor av idag utövar sin religion och påverkas av heliga skrifter och läror. Kursen fokuserar på religion både ur en global och en mer lokal, svensk synvinkel, och hur de två perspektiven samspelar med varandra, hur religion och olika livsåskådningar påverkar andlighet, politik och socialt liv. Du får också analysera hur religion beskrivs i massmedia och inom kulturen. Studiebesök och möten med företrädare för olika religioner och livsåskådningar är viktiga delar i utbildningen.

Många har stor nytta av att studera religionsvetenskap. Givetvis den som siktar på att bli religionslärare på högstadiet eller gymnasiet, men också exempelvis journalisten som ska berätta om en komplex verklighet, biståndsarbetaren, omvärldsanalytikern och den som vill verka inom den internationella affärsvärlden. Men också du som ”bara” vill lära dig mer om andra sätt att leva och tänka.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Inom alla delkurser varieras undervisningsformerna i en kombination av
föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten och studiebesök. I samband med seminarierna inlämnas individuella skriftliga uppgifter.

Kursens undervisning ges delvis på engelska

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskapen.
 • redogöra för de största religiösa traditionerna i huvuddrag
 • redogöra för tendenser inom samtida icke-organiserad andlighet
 • redogöra för tendenser inom sekulära livsåskådningar.
Färdighet och förmåga
 • utföra informationssökning och behärska referatteknik
 • utföra källkritisk och kontextuell läsning av klassiska religiösa texter och religiösa fenomen i samtiden
 • utföra grundläggande textanalys och genreövningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utföra en grundläggande analys av mänskliga fenomen utifrån olika religionsvetenskapliga synvinklar

Examination

Introduktion till religionsvetenskapen
1001 - Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

Kristendom och judendom
1002 - Skriftlig salstentamen
1003 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Hinduism och buddhism
1004 - Skriftlig salstentamen
1005 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Islam
1006 - Skriftlig salstentamen
1007 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Samtida andlighet och sekulära livsåskådningar
1008 - Skriftlig hemtentamen
1009 - Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier samt muntlig redovisning i grupp

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examination.

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på minst 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på helkurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.