Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-41157

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41158

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Religionsvetenskap B inriktning samtidsstudier

Kurs 30 högskolepoäng

B-kursen, 31-60 högskolepoäng, syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse om religion i samtid och historia. Inledningsvis fokuseras frågan "Varför finns religion?" Genom att belysa de viktigaste förklaringarna som den västerländska forskningen tagit fram på frågor rörande religionens syfte och mening ger kursen redskap att självständigt, klartänkt och sakligt diskutera olika religiösa fenomen.
De efterföljande kurserna "religion, genus och sexualitet" , "religion och migration", "religion, politik och radikalisering" , samt "religionsfrihet i samtiden"ger fördjupad kunskap om religion genom ett tematiskt upplägg. Här diskuteras aktuella teman i samhällsdebatten och du får redskap att förstå och förklara hur religion levs i samtiden. Inom ramen för B-kursen får du dessutom författa en uppsats där du kan arbeta med ett ämne du funnit extra intressant.
Inom delkurserna varieras föreläsningar, muntliga och skriftliga seminarieövningar, grupparbeten, studiebesök, och laborativa övningar med texttolkning och uppsatsarbete.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Inom delkurserna varieras undervisningsformerna i en kombination av föreläsningar, seminarier, studiebesök och ett uppsatsarbete.

Kursens undervisning ges delvis på engelska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • beskriva och jämföra sätt att förklara och förstå religion, andlighet och livsåskådning inom humaniora och samhällsvetenskap
 • beskriva kopplingen mellan makt, genus/kön och sexualitet i olika religiösa traditioner
 • redogöra för relationer mellan religion, politik och radikalisering
Färdighet och förmåga
 • med viss självständighet analysera religionens plats och funktion i samtidens kultur och samhälle
 • identifiera makt- och genusrelationer i religiösa sammanhang
 • källkritiskt analysera hur religiösa fenomen skildras i massmedier
 • med viss självständighet analysera religionsfrihetsfrågor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa förmåga till kritisk reflektion kring religiösa fenomen i samtiden
 • reflektera kring samspelet mellan egen förförståelse och det eller de religiösa fenomen som studeras.

Examination

1001 Religionsvetenskapliga perspektiv
Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier

1002 Religion, genus och sexualitet
Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

1003 Religion och migration
Skriftlig hemtentamen och aktivt deltagande vid seminarier

1004 Självständigt religionsvetenskapligt arbete
Färdigställande av uppsats inkluderande uppsatsventilering samt opponering på annan students uppsats

1005 Religion, politik och radikalisering
Skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier

1006 Religionsfrihet i samtiden
Muntliga redovisningar samt aktivt deltagande vid seminarier

Enstaka missade seminarier, per delkurs, kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter enligt instruktion från kursansvarig.

Kompletteringar av genomförda men ej godkända examinationer ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter det att studenten meddelats resultat.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurs om motsvarande 15 högskolepoäng, det vill säga hälften av poängantalet på hela kursen. I dessa 15 högskolepoäng ska uppsatsen, examinationsmoment 1004 ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.