Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. SvB/Sv2B eller motsvarande

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 19-23

  Anmälningskod: SH-41161

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 19-23

  Anmälningskod: SH-41062

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Islam och muslimska kulturer

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen ger kunskaper i de muslimska samhällenas religiösa liv, samhällsförändring, läroutveckling och historia.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för forskningsläget inom akademisk islamforskning.
 • redogöra för ett individuellt utvalt område (till exempel en geografisk region, en denomination, en historisk period, eller en teoretisk tematik) inom fältet islamforskning.
Färdighet och förmåga
 • tillgodogöra sig kvalificerad text inom fältet islamforskning.
 • skriftligt och muntligt sammanfatta och kritiskt diskutera vetenskapliga framställningar inom islamforskning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till olika typer av sekundärlitteratur
 • uppvisa djup medvetenhet om att religiösa, kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur många olika vetenskapliga perspektiv.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga PM-uppgifter samt deltagande vid religionsvetenskapens högre seminarium.

Missade seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.