Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT18100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44071

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44085

 • 2019-03-15

  HT19100%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-44045

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44046

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieteknik A

Kurs 30 högskolepoäng

Medieteknik A ger dig teoretiska och praktiska grunder i analys och utformning av digital medie- och informationsteknik. Studierna ger kunskaper i medieteknikens grundbegrepp såsom användbarhet, interaktivitet, interaktionsdesign, kommunikation, multimedia, narrativitet, representationgenre etc., vilka studeras separat men som framför allt tillämpas genom praktiska övningar och projektarbeten. En stor del av kursen innebär praktiskt arbete med laborationer där du lär dig att planera och utveckla interaktiva och multimediala produktioner med hjälp av moderna verktyg och programvaror. Huvudmålet är att ge kunskaper som siktar mot arbete med design av digitala medie- och webbproduktioner. Exempel på sådana produktioner kan vara inom områden som lärande, berättande, handel, underhållning, upplevelser och spel. Följande delområden behandlas inom ramen för kursen: introduktion till medieteknik, grafisk design, webbpublicering samt utformning och programmering av interaktivitet och dynamik för webben. Kursen ger praktiska färdigheter i text- och bildredigering, webb- och interaktionsdesign samt multimediaverktyg och relaterade programmerings- och scriptspråk.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt, individuellt såväl som i grupp. Undervisning på engelska kan förekomma under kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för samband inom de medietekniska områdena webbproduktion, mediedesign och interaktionsdesign
 • beskriva tekniker för produktion av interaktiva medier för webben
 • redogöra för användarcentrerade designprocessers olika faser samt beskriva relevanta metoder
 • förklara grundläggande webbpubliceringstekniker med särskilt fokus på system för innehållshantering och relevanta uppmärkningsspråk
 • ge exempel på hur olika digitala medier kan användas och integreras för att förmedla innehåll
Färdighet och förmåga
 • tillämpa grundläggande metoder och tekniker för produktion av media
 • uppvisa grundläggande färdigheter i att använda verktyg för webbproduktion
 • tillämpa användarcentrerade design- och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess
 • använda gestaltningstekniker för bild, ljud och video i olika skeden av en designprocess
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • bedöma och reflektera över egna och andras designer samt designmetoder för utformning av digitala medier
 • motivera lösningar med hjälp av digitala medier för olika behov
 • värdera och identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens

Examination

Examination

1001, Medieteknik introduktion - uppgifter, 5 hp,
examination i form av muntliga presentationer (i grupp), individuella skriftliga och tekniska inlämningsuppgifter.

1002, Medieteknik introduktion - föreläsningsserie, 1 hp,
examination i form av närvaro och individuell skriftlig inlämningsuppgift.

1003, Medieteknik introduktion, audiovisuell kommunikation - uppgifter 1,5 hp, examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter.

1004, Mediedesign grund - Grafisk design, uppgifter 3 hp,
examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter.

1005, Mediedesign grund - Ljud och video, uppgifter 4,5 hp,
examination i form av muntlig presentation (i grupp), tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter (individuell och i grupp).

1006, Webbproduktion grund - 7,5 hp, examination i form av tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter (individuella och i grupp).

1007, Interaktionsdesign grund - projekt, 1,5 hp, examination i form av muntliga presentationer, tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter (i grupp).

1008, Interaktionsdesign grund - uppgifter, 3 hp, examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter.

1009, Interaktionsdesign grund - Tentamen, 3 högskolepoäng, examination i form av skriftlig salstentamen.

Frånvaro från högst en (1) muntlig presentation eller närvaro per examinationsmoment kan, efter instruktion från examinator, kompenseras med skriftliga eller tekniska inlämningsuppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs att minst 14 högskolepoäng ska vara examinerade med betyget Väl godkänt (VG).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.