Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Medieteknik A, 22,5 högskolepoäng eller motsvarande

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44082

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-44047

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Naturvetenskap, miljö och teknik - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Medieteknik B

Kurs 30 högskolepoäng

Medieteknik B ger vidgade och fördjupade kunskaper i användarcentrerad analys och utformning av digital medie- och informationsteknik. Genom denna kurs får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom mer avancerade projektarbeten där du till exempel kan få utforma nätbaserade sociala mötes- och umgängesplatser, webbaserad marknadsföring, underhållning, upplevelser och spel. Grundläggande forskningsmetodik introduceras tillsammans med aktuell forskning inom området där medie- och informationsteknik sätts in i historiska och sociala sammanhang. Följande delområden behandlas inom ramen för kursen: kommunikation och berättande med ljud och rörlig bild, medieteknisk teori och metod samt tillämpad medieteknik med fokus på webb- och interaktionsdesign av dynamiska, interaktiva och databasdrivna webbapplikationer. Även projekthantering och dokumentationsarbete ingår i kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2019

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva relevanta teoretiska begrepp inom kunskapsområdena webbproduktion, mediedesign och interaktionsdesign
 • redogöra för centrala metoder och utvecklingsverktyg för respektive kunskapsområde
 • beskriva hur digitala medier kan utformas och kombineras för att förmedla innehåll för specifika sammanhang eller målgrupper
 • förklara och jämföra centrala vetenskapliga teorier och metoder inom medieteknisk forskning.
Färdighet och förmåga

 • identifiera och analysera ämnesrelaterade utmaningar och ta fram förslag på adekvata lösningar
 • analysera olika digitala medier utifrån relevanta kommunikationsprinciper
 • utforma tekniska lösningar med för kunskapsområdena lämpligt tillvägagångssätt
 • välja och tillämpa metoder och tekniker för produktion av interaktiva medier för webben
 • tillämpa ändamålsenliga analys-, design- och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess
 • tillämpa gestaltningstekniker för text, bild, ljud och rörlig bild i olika skeden av en designprocess för interaktiva medier
 • författa kortare vetenskapliga arbeten och genomföra mindre, vetenskapliga undersökningar som uppfyller vedertagna akademiska standarder.
 • värdera och analysera komplexa kommunikationslösningar ur olika teoretiska perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och analysera för kunskapsområdena relevanta problemställningar utifrån olika perspektiv, behov och sammanhang
 • relatera olika designlösningars konsekvenser för individen och samhället till olika teoretiska perspektiv
 • identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling av egen kompetens inom specifika områden i ämnet medieteknik.

Examination

1001, Webbproduktion, fortsättning - Uppgifter, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
Examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av uppgifter i grupp.

1002, Mediedesign, fortsättning - Uppgifter, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
Examination i form av individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av uppgifter i grupp.

1003, Interaktionsdesign, fortsättning - uppgifter, 7,5 högskolepoäng (U/G/VG)
Examination i form av deltagande i workshopar, individuella tekniska och skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar av uppgifter i grupp.

1004 Medieteknisk forskning, 6,5 högskolepoäng (U/G/VG),
Examination i form av deltagande i seminarier. Praktiskt och teoretiskt arbete, muntlig och skriftlig redovisning i grupp och individuellt.

1005, Medieteknisk forskning - Föreläsningar, 1 högskolepoäng (U/G)
Närvaro och individuella skriftliga uppgifter.

För samtliga delkurser gäller att om det förekommer workshoppar och seminarier är dessa obligatoriska. Missade workshoppar, redovisningar eller andra obligatoriska moment kan, efter beslut av examinator, kompenseras med skriftliga uppgifter.

För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs att åtminstone 14 högskolepoäng ska vara examinerade med betyget Väl godkänd (VG).

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2019

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.