Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41022

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 04-23

  Anmälningskod: SH-41049

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Historia A, forntid till 1800-tal

Kurs 30 högskolepoäng

Kursen innehåller både delkurser av översiktskaraktär, syftande till att ge studenten en kronologisk överblick och översiktlig kunskap om viktiga historiska sammanhang, och tematiska kurser som syftar till att ge studenten möjlighet till fördjupad förståelse av några utvalda historiska företeelser och problemområden. Genom att såväl interkulturella perspektiv som genusperspektiv genomgående finns representerade i kurslitteraturen ges möjlighet att problematisera traditionella tolkningar och perspektiv inom historieämnet.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • översiktligt redogöra för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, idéer och kulturella uttryck i olika samhällen från forntid fram till och med första världskriget,
 • redogöra för större samhälleliga förändringar i äldre såväl som modern tid samt relatera dessa till viktiga idéströmningar,
 • diskutera olika vetenskapliga perspektivs betydelse för historieforskningen, exempelvis genus-, klass- och etnicitetsperspektiv,
 • redogöra för och tillämpa grundläggande kunskaper om historisk metod, främst källkritik.
Färdighet och förmåga
 • identifiera och diskutera historievetenskapliga problem med inriktning mot källkritik och metod,
 • sammanfatta och diskutera ett historiskt kunskapsstoff och presentera detta såväl muntligt som skriftligt,
 • ta del av en vetenskaplig seminariekultur och där diskutera olika historievetenskapliga perspektiv och tolkningar,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över den akademiska miljön och dess bas i kritiskt tänkande,
 • förstå betydelsen av hur olika val av perspektiv påverkar vår syn på det förflutna, och därmed också på såväl vår framtid som samtid,
 • uppvisa grundläggande insikter i olika slags historiesyner och dess konsekvenser för historieskrivningen

Examination

Seminarier och seminarieövningar kräver aktivt deltagande.

För varje delkurs gäller dessutom:

1001 Historievetenskapliga metoder
Skriftliga inlämningsuppgifter

1002 Forntida kulturer
Skriftlig salstentamen

1003 Tematisk kurs: Medeltida fördjupning
Skriftlig hemtentamen

1004 Kontinuitet och förändring
Skriftlig hemtentamen och muntlig presentationsuppgift

1005 Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar
Skriftliga inlämningsuppgifterHögst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras skriftligt. Det kan dock förekomma moment som inte kan kompenseras på annat sätt, detta meddelas i så fall vid kursstart.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.