Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1850%Di

  Vecka 36-45

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-41026

 • Stängd...

  HT1850%Kv

  Vecka 36-45

  Anmälningskod: SH-41029

 • 2019-03-15

  HT1950%Kv

  Vecka 40-46

  Anmälningskod: SH-41063

 • 2019-03-15

  HT1950%Di

  Vecka 40-46

  Inga sammankomster.

  Anmälningskod: SH-41043

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Västerländsk esoterism

Kurs 7,5 högskolepoäng

Västerländsk esoterism är ett dynamiskt delfält inom religionsvetenskapen, som också griper in i områden som idéhistoria, sociologi och konst-/litteraturvetenskap. Till esoteriska strömningar räknas exempelvis kabbala, alkemi, rosenkreutzar-grupper, frimureri, 1800-talets ockultism med hemliga ordnar och ritualmagi, samt nutidsfenomen som wicca, satanism och new age. Mycket av vår tids populärkultur är djupt präglad av tankegods med detta ursprung, som dessutom spelat stor roll även för många högkulturella konstnärer och författare.

Särskilt kommer dimensioner relaterade till genus, samhällsklass, etnicitet, politik och konst/skönlitteratur/populärkultur att lyftas fram. Kursen ger även en introduktion till ett religionsvetenskapligt perspektiv och metodik samt förankrar detta i mötet med såväl historiskt esoteriskt material som med levande esoteriska strömningar. I kursen ingår flera studiebesök där en inblick ges i västerländsk esoterism som levd andlighet.

Kursen ger nyttiga kunskaper för många typer av studenter. För religionslärare och blivande sådana som vill få inblick i ett nytt, snabbt växande forskningsfält och bättre begripa den påverkan esoteriska idéer har i dagens ungdomskultur. För journalister som vill förstå alternativandliga gruppers verksamhet samt esoteriska strömningars påverkan på populärkultur och högkultur. För den som sysslar med konst eller litteratur på något sätt och vill fördjupa sin insikt i de många konstnärskap som präglats av västerländsk esoterism. Men också för den som helt enkelt vill förkovra sig i ett fascinerande idéhistoriskt och samtidssociologiskt fält, som har mycket att berätta om både västerlandets förflutna och vår samtid.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, studiebesök och fältstudier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redogöra för särdrag som rör ett urval västerländska esoteriska strömningar
 • redogöra för vetenskaps- och begreppshistorisk utveckling som rör studiet av västerländsk esoterism
 • visa förståelse för teoretiska och metodiska problem behäftade med studiet av västerländska esoteriska strömningar
Färdigheter och förmåga
 • på en grundläggande nivå anlägga religionsvetenskapliga perspektiv på västerländska esoteriska strömningar i historia och i samtid
 • på en grundläggande vetenskaplig nivå analysera olika empiriska material relaterade till västerländsk esoterism
 • identifiera och diskutera likheter och olikheter mellan västerländska esoteriska strömningar inom olika religiösa och sociala kontexter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att på en grundläggande nivå inta en religionsvetenskaplig position i mötet med föreställningar och material som relaterar till västerländsk esoterism.

Examination

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

Frånvaro från seminarier kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.