Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare (2007:22) och som fått godkännande från skolhuvudman.

Urval: lottning

 • Inställd

  HT1825%Dag

  Vecka 36-03

  Anmälningskod: SH-34000

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Kurs 7,5 högskolepoäng

Utbildningen syftar till att ge lärare som undervisar i skolans årskurs 1-6 en introduktion i svenska som andraspråk.

Kursen har två huvudspår. Det första ger dels en översikt över externa faktorer som påverkar nyanlända elevers lärande och utveckling, dels en översikt över hur lärare kan ta sig an dagens heterogena lärandemiljö där normer och värderingar möts. Det andra huvudspåret ger en introduktion till svenska som andraspråk och betonar särskilt att skolspråket svenska måste utvecklas i relation till undervisningens olika ämnen (matematik, so, no osv.) i syfte att stötta eleverna att nå målen med utbildningen. Det första huvudspåret behandlas under de två första kurstillfällena. Efter en introduktion kring betydelsen av externa ramfaktorer, t.ex. skolans organisation, och en introduktion till begreppet interkulturalitet diskuteras didaktiska överväganden som en lärare kan ställas inför i det flerspråkiga klassrummet. Övervägandena hämtas med fördel från deltagarnas egen undervisningserfarenhet och relateras till relevanta vetenskapliga begrepp. T.ex. belyses relationen mellan identitet och språk, och vikten av att inkludera elever med olika erfarenheter och kulturella bakgrunder i undervisningen. Begreppet critical literacy introduceras som ett utforskande och elevcentrerat verktyg för att synliggöra normer och maktfaktorer i undervisningens och samhällets texter.

Det andra huvudspåret behandlas under de tre sista kurstillfällena. Fokus ligger vid att alla lärare bör agera språklärare samt vikten av att stötta elevernas skolspråk i alla ämnen. Deltagarna introduceras till och ombeds (i den egna verksamheten) utvärdera några arbetsformer som stimulerar läs- och skrivutvecklingen på ett andraspråk. Stöttning i relation till särskilt beskrivande och utredande uppgifter, är ett exempel. Ett eget tillfälle ägnas därtill åt frågan vad lärare ska utgå från i uppföljning och bedömning. I en praktisk uppgift tränas deltagarna i att ge respons och bedöma andraspråkselevers skriftliga produktion. Lärarhandledningen ”Nya språket lyfter” blir ett verktyg tillsammans med performansanalysen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2018

Undervisningens uppläggning

Undervisningstillfällena kommer dels att innehålla vissa föreläsningsmoment, dels gruppdiskussioner där deltagarna får tillfälle att diskutera med varandra och utbyta erfarenheter.

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna

 • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
 • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
 • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Till varje kursträff ska:

 • en muntlig redovisning förberedas och redovisas i mindre grupp.
 • en skriftlig inlämningsuppgift med referenser till kurslitteraturen lämnas in.
Till kursträff 2-5 ska dessutom:
 • ett arbetssätt eller en form av bedömning förberedas och provas i skolan. Erfarenheterna av att prova dessa arbetssätt/bedömningsformer redovisas i mindre grupp.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2018

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.