Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärarexamen eller motsvarande. Studenten ska även ha fullgjort kursen Handledning av studenter med interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng, eller ha motsvarande kunskaper i handledning av lärarstudenter, inklusive matriskunskap.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • 2019-09-15

  VT2025%Di

  Vecka 04-23

  5 sammankomster varav 5 obligatoriska.

  Anmälningskod: SH-34063

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursens fokus är handledning av lärarstudenter med inriktning mot att lära om, lära för och lära genom interkulturalitet på ett fördjupat sätt.
Kursen är indelad i fem olika teman:
1) samtal, kommunikation och handledning,
2) interkulturalitet och religion,
3) demokrati, läroplansteorier, aktuell professionutvecklingsmatris och bedömning,
4) grupprocesser och konflikthantering, och
5) moralfilosofi.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2020

Undervisningens uppläggning

Kursens ges i form av litteraturseminarier och föreläsningar. Till varje kurstillfälle läses en källtext kopplat till kurstillfällets tema samt därtill passande forskningslitteratur.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • värdera och tillämpa olika kommunikationsmodeller
 • reflektera över begreppet interkulturalitet och förstå och problematisera dess betydelse och innebörd i handledarsituationen
 • kritiskt reflektera över läroplansteorier och olika bedömningspraktiker samt på ett fördjupat sätt behärska matrisverktyget
 • analysera hur grupprocesser på olika nivåer påverkar ledarskap, samt redogöra för konflikthantering
 • självständigt problematisera, hantera och analysera yrkesetiska dilemman inom handledningssituationen med lärarstudenter
 • använda reflektion som ett pedagogiskt verktyg.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, samt muntliga redovisningar och praktiska övningar under seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2020

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.