Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: 90 högskolepoäng eller motsvarande inom det konstnärliga området

Urval: mellan 1 och 165 högskolepoäng

  • Inställd

    VT1850%Dag

    Vecka 03-22

    Anmälningskod: SH-43285

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Samhällsvetenskaper - ME509 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för samhällsvetenskaper.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Kultur och entreprenörskap

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen vänder sig till dig som går eller har gått på de konstnärliga högskolorna eller redan är etablerad yrkesutövare.

Den kulturella industrin ökar i Sverige och Europa. Kulturarbetarens roll är förändrad och kulturens betydelse inom regional och kommunal utveckling blir allt tydligare. Näringsliv och organisationer har börjat använda konstnärliga uttryckssätt och processer för att idéutveckla och positionera sig. Därför är det viktigt att konstutövaren själv kan förstå och använda de ekonomiska och politiska verktyg som behövs för att överleva som konstnär och samtidigt behålla sin integritet.

Utbildningen vidgar din förståelse för entreprenörskap och visar på olika möjligheter att arbeta med kultur. Den ger dig praktiska kunskaper i idéutveckling, marknadsföring, omvärldsorientering, projektledning med mera, och gör dig bättre rustad för den verklighet du kommer att möta som yrkesverksam inom kultursektorn.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Du uppmanas att använda egna pågående projekt som fallstudier.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella arbeten. Seminarier, grupparbeten och individuella arbeten är obligatoriska.

I delkurserna fungerar seminarielärarna som handledare för studenterna. Undervisningens upplägg är huvudsakligen en löpande planering och genomförande av projektarbeten, som skriftligt och muntligt redovisas på seminarier. Studenterna använder egna pågående eller planerade projekt som fallstudier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
• redogöra för ekonomiska, politiska och idémässiga förutsättningarna och trender inom kulturellt entreprenörskap i ett svenskt och internationellt perspektiv
• genomföra en kompetensanalys av sina egna förutsättningar och möjligheter
• relatera kursens teoretiska innehåll kring entreprenörskap och innovation till sina egna förutsättningar och verksamheter

Färdigheter och förmåga
• initiera och planera affärs- och verksamhetsidéer
• genomföra marknadsanalyser samt identifiera affärsrelationer och nätverk.
• planera, leda och genomföra kulturprojekt
• kommunicera och presentera affärs- och verksamhetsprojekt mot olika relevanta intressenter inom den kreativa och kulturella näringen
• visa insikt i säljprocessen och kunna analysera varumärkets roll för konstnärlig och kulturell verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt reflektera över problem och möjligheter med entreprenörskap inom det kulturella och konstnärliga området

Examination

Innovativt kulturföretagande:
- Löpande skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntlig redovisning av inlämningsuppgifter
- Aktivt deltagande vid seminarier

Kulturprojekt och marknadskommunikation:
- Löpande skriftliga inlämningsuppgifter
- Muntlig redovisning av inlämningsuppgifter
- Aktivt deltagande vid seminarier

För slutbetyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på hälften av poängen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2013

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.