Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning om statsbidrag för fortbildning av lärare (2007:22) och som fått godkännande från skolhuvudman

Urval: lottning

  • Inställd

    VT1750%Di

    Vecka 03-22

    20 sammankomster varav 20 obligatoriska.

    Anmälningskod: SH-42159

Mer om lärar- och förskolelyft!

Här finns mer information och blanketter.

Lärarlyftets kurser i musik ges i samarbete med SMI, Stockholms musikpedagogiska institut.

Läs mer om kontaktpersoner och upplägg på SMI:s hemsida för Lärarlyftet här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Musik för lärare, årskurs 1-3 (Lärarlyftet II), uppdragsutbildning

Kurs 30 högskolepoäng

Syftet med kursen är att studenten utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper och musikaliska färdigheter som överensstämmer med vad som krävs för att kunna undervisa i grundskolan årskurs 1-6 enligt Lgr11 samt att studenten utvecklar kännedom om musikundervisning för förskoleklass och årskurs 7-9.

Kursen har 20 obligatoriska campusträffar fördelat på 8 tillfällen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av praktisk färdighetsträning, föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, workshops och studiebesök. Kursinnehållet prövas praktiskt i den studerandes egen undervisning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse
- identifiera den enskilda elevens musikaliska kompetens och erfarenhet för att stödja elevens vidare utveckling
- redogöra för musikundervisning i förskoleklass och årskurs 7-9
- redovisa kunskaper i musikteori, arrangering och komposition
- redogöra för musikgenrer och musik i olika kulturer

Färdighet och förmåga
- planera, genomföra och utvärdera musikundervisning i årskurs 1-6
- beskriva och genomföra samverkan mellan musikämnet och andra skolämnen och kunskapsområden
- leda en grupp med stöd av eget ackompanjemang
- i gestaltande form redogöra för kunskaper i sång- och talteknik, instrumentalfärdigheter, kör- och ensembleledning, musikteori och komposition
- använda digitala verktyg och ljudutrustning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- diskutera betydelsen av musik för människans sociala, emotionella och existentiella utveckling
- uppvisa insikt om samt exemplifiera musikens mångfaldiga uttrycksmöjligheter och användning i olika samhällen, tidsperioder och kulturer
- identifiera egna behov av ytterligare kunskaper för att utveckla sin kompetens i musikområdet

Examination

1001, Lärarskap, ledarskap, samverkan, 15 högskolepoäng
- aktivt deltagande på seminarier och övningar
- inlämningsuppgifter i skriftligt och annat lämpligt format
- praktisk gestaltning av eget arrangemang, ensembleledning och ensemblespel.

1002, Redskap i musikundervisningen, 15 högskolepoäng
- aktivt deltagande på seminarier och övningar
- skriftlig hemtentamen
- inlämningsuppgifter i skriftligt och annat lämpligt format
- praktisk redovisning av digitala verktyg
- praktisk redovisning av sång- och instrumentfärdigheter

Högst 20 procent campusförlagd undervisning per delkurs kan kompletteras i lämplig gestaltningsform i samråd med ansvarig kursledare. Frånvaro från fler än 20 procent av seminarier och övningar (per delkurs) leder till att studenten får gå om kursen. Rätten att examineras på en och samma delkurs begränsas, av resursskäl, till totalt 5 examinationstillfällen (inklusive det ordinarie examinationstillfället).

För VG på helkurs krävs VG på minst hälften av högskolepoängen med betygskala U-G-VG.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.