Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund (2007:22) och som fått godkännande från skolhuvudman

Urval: lottning

  • Stängd...

    HT1750%Di

    Vecka 35-02

    Inga sammankomster.

    Anmälningskod: SH-42003

Mer om lärar- och förskolelyftet!

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för lärarutbildningen.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Religion för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45 hp) - Ingår i Lärarlyftet II

Kurs 45 högskolepoäng

Denna kurs ingår i Lärarlyftet med syfte att utöka behörighet i ämnet religion.
Kursen innehåller sex delkurser på vardera 7,5 hp:
• Religion och skola i ett mångkulturellt samhälle
• Didaktiska perspektiv i världsreligioner I:Östlig religion
• Didaktiska perspektiv i världsreligioner II:nyreligiositet
• Didaktiska perspektiv i världsreligioner III:kristendom,judendom
• Didaktiska perspektiv i världsreligioner IV: Islam
• Didaktiska perspektiv på etik och livsfrågor


Kom i håg att skicka in blanketten "Huvudmannens godkännande" med specificerad arbetsbefattning till UHR, antagningsservice.


För mer information se vår hemsida www.sh.se/lu


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Kursen ges som distansutbildning. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs tillgång till dator med internetuppkoppling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
- på en grundläggande nivå redogöra för olika tolkningar och bruk inom religioner
- redogöra för hur Sveriges sekulariseringsprocess har påverkat olika religioner i Sverige.
- använda sig av skönlitteratur eller andra konstnärliga uttryck som medel för att undervisa i religionskunskap
- redogöra för begrepp begrepp som är centrala inom religionsvetenskapen
- tillgodogöra sig religionsdidaktisk forskning genom självstudier
- använda sig av källmaterial i undervisningen
- tolka och källkritiskt granska ett historiskt källmaterial
- bedöma och betygsätta med utgångspunkt i kursplanen för årskurserna 7-9
- använda olika undervisningsformer i religionskunskap samt anpassa sin undervisning till elevernas nivå och förutsättningar
- ge olika perspektiv på religiösa traditioner och livsåskådningar utifrån genus, etnicitet och social bakgrund
- kritiskt analysera läroböcker och andra läromedel
- redogöra för hur olika etiska frågor behandlas inom olika tolkningar av religioner
- på ett respektfullt sätt diskutera olika religiösa traditioner och livsåskådningsmässiga övertygelser.

Examination

Examinationen består av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i diskussioner på kurswebben.

Enstaka diskussionstillfällen kan, efter samråd med kursansvarig, kompenseras/kompletteras skriftligt.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.