Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 09-13

  Anmälningskod: SH-41151

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Från imperium till euro: europatankens idéhistoria

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen tecknar konturerna av hur europatanken har formulerats historiskt och hur den påverkar samtidens politiska och kulturella föreställningsvärld. Kronologiskt inriktar sig kursen på perioden efter 1700 och dess huvudsakliga fokus är 1900-tal och samtid. Kursen presenterar några grundläggande teoretiska och metodologiska förhållningssätt som är fruktbara när man analyserar tänkandet om Europa.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

 • uppvisa fördjupade kunskaper om europaidéernas historia och historiografi, särskilt med avseende på 1900-talets europeiska historia,
 • självständigt diskutera olika metodologiska frågor och tolkningsproblem i analyser av europatanken,
 • analysera den samtida europadiskussionen utifrån ett historiskt perspektiv,
 • reflektera kring sitt eget förhållningssätt till europatanken.

Examination

Kursen examineras genom:

Aktivt seminariedeltagande
Skriftlig hemtentamen
Muntlig presentation i grupp

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.