Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

 • Anmälan

  VT19100%Dag

  Vecka 09-13

  Anmälningskod: SH-41152

 • 2019-09-15

  VT20100%Dag

  Vecka 09-13

  Anmälningskod: SH-41182

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Historia och samtidsstudier - MD5 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för historia och samtidsstudier.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Projektarbete inom Historiska studier

Kurs 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar olika typer av projektformer och vilka speciella krav projektarbetet ställer på de medverkande. Kursen avser även att ge kunskaper i att formulera en vetenskaplig projektansökan med relevans både för forskningen och det omgivande samhället. Resursfördelning, tidsåtgång och resultatspridning diskuteras och speciellt betonas mångvetenskapliga perspektiv. Kursen utmynnar i att framställa en projektansökan som avslutningsvis behandlas av en ”bedömargrupp” sammansatt av de andra studenterna på kursen.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • förklara projektarbetets förutsättningar
 • ge konkreta exempel på mångvetenskapligt arbetssätt i projektform
 • självständigt framställa en projektansökan utifrån givna förutsättningar
 • arbeta i projektgrupp

Examination

Kursen examineras genom förfärdigande av en skriftlig projektansökan, samt muntlig redovisning i form av granskning och bedömning av andra studenters projektansökningar.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. VT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.