Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Stängd...

  HT1825%Dag

  Vecka 36-03, 04-23

  Anmälningskod: SH-42351

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Det romska språkets historia och nutida situation

Kurs 15 högskolepoäng

Kursen ger grundläggande kunskaper om forskningsfältet som rör det romska språket, romani chib, med dess olika dialekter och varieteter samt dess situation i samhället. Förkunskaper i romani chib krävs inte. Vidare behandlas olika romska grupper, romers skol- och utbildningssituation samt språkets betydelse för individers och gruppers identitet.

Dessutom berörs frågor om språklig och kulturell revitalisering. Särskilt fokus läggs på den svenska situationen för romer och erkännandet som nationell minoritet år 2000. Kursen belyser också olika perspektiv på romernas ursprung och historia såväl nationellt som internationellt.

Denna fristående kurs riktar sig bland annat till modersmålslärare i romani chib, lärare, journalister, poliser och socionomer.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, fördjupande seminarier och enstaka studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • redogöra för några centrala frågor som rör det romska språket, romani chib
 • översiktligt redogöra för huvuddragen i det romska språkets situation i samhället
 • översiktligt redogöra för huvuddragen bland det romska språkets olika dialekter och varieteter
 • reflektera över betydelsen av språklig och kulturell revitalisering i romska sammanhang
 • översiktligt beskriva romers skol- och utbildningssituation samt dagens modersmålsundervisning i romani chib
 • beskriva språkets betydelse för individers och gruppers identitet
 • i stora drag beskriva det romska språkets struktur och historia
 • analysera frågor relaterade till synen på romer, historiskt och i nutid, ur ett interkulturellt och språkligt perspektiv
 • använda några viktiga språkliga databaser och andra källor som resurs för vidare lärande
 • inta ett interkulturellt förhållningssätt till frågor som rör minoriteters språkliga rättigheter

Examination

1001: En introduktion till det romska språket, romani chib, 7,5 högskolepoäng
-Skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.
-Muntliga presentationer individuellt och i grupp.
-Seminariedeltagande och medverkan vid gruppövningar.

1002: Det romska språkets struktur och historia, 7,5 högskolepoäng
-Skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.
-Muntliga presentationer individuellt och i grupp.
-Seminariedeltagande och medverkan vid gruppövningar.

Missade seminarium kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.