Hitta din utbildning / Kurser

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund Grundläggande behörighet

Urval: betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3

 • Inställd

  HT1825%Dag

  Vecka 36-03, 04-23

  Anmälningskod: SH-42350

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring denna kurs? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.

Den romska minoritetens historia och nutida situation

Kurs 15 högskolepoäng

Ur ett mångvetenskapligt och interkulturellt perspektiv ger kursen en introduktion till och grundläggande kunskaper om romernas historia och nutida situation samt presenterar det internationella forskningsfältet romska studier, Romani Studies.

Inom ramen för kursen ges även grundläggande kunskaper om mångfalden bland romska grupper. Särskilt fokus läggs på den svenska situationen för romer och betydelsen av erkännandet som nationell minoritet år 2000 samt romska minoritetspolitiska perspektiv.

Kursen belyser vidare olika synsätt på romernas ursprung och historia samt förhållandet mellan majoritetssamhället och romer, inklusive romers skol- och utbildningssituation, sociala och ekonomiska förhållanden, såväl nationellt som internationellt. Särskild vikt läggs vid frågor som rör mänskliga rättigheter för minoriteter.

Dessutom syftar kursen till att introducera och behandla begreppet antiziganism och dess konsekvenser samt strategier för att motverka antiziganism. Kursen ger också kunskaper om den romska Förintelsen.
Undervisningen består av föreläsningar, fördjupande seminarier och enstaka studiebesök.

Denna fristående kurs riktar sig bland annat till modersmålslärare i romani chib, lärare, journalister, poliser och socionomer.


Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: HT 2017

Undervisningens uppläggning

Undervisningen består av föreläsningar, fördjupande seminarier och enstaka studiebesök.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • översiktligt redogöra för mångfalden när det gäller romers grupptillhörighet, språk, religion och tradition
 • översiktligt redogöra för romsk historia samt ekonomiska och sociala förhållanden i ett nationellt och internationellt perspektiv
 • definiera begreppet antiziganism samt beskriva och ge exempel, på diskriminerande behandling av romer historiskt och i nutid, samt på arbete för romers mänskliga rättigheter
 • redogöra för några centrala frågor inom forskningsfältet romska studier, Romani Studies
 • ur ett interkulturellt perspektiv kritiskt reflektera kring frågor relaterade till förhållandet mellan majoritetssamhället och romer historiskt och i nutid
 • redogöra för frågor som rör stereotyper och exotifiering av romer samt strategier mot antiziganism
 • kritiskt reflektera över romers skol- och utbildningssituation historiskt och i nutid
 • inta ett interkulturellt förhållningssätt i relation till frågor som rör den romska minoriteten och andra nationella minoriteter

Examination

1001: Den romska minoritetens historia, 7,5 hp

-Skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.
-Muntliga presentationer individuellt och i grupp.
-Seminariedeltagande och medverkan vid gruppövningar.


1002: Den romska minoritetens nutida situation, 7,5 hp

-Skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp.
-Muntliga presentationer individuellt och i grupp.
-Seminariedeltagande och medverkan vid gruppövningar.

Missade seminarium kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Kursplan giltig fr.o.m. HT 2017

Informationen och kursplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare kursplaner finns samlade här.