Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Svensson

Jenny Svensson

Fil dr

Biträdande lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Företagsekonomi

Kontaktuppgifter

Jenny Svensson
Biträdande lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 49 64
Fax: 08-608 42 00

Jag är organisationsforskare och disputerade i juni 2009 med avhandlingen "The Regulation of Rule-Following. Imitation and Soft Regulation in the European Union". Forskarutbildningen gick jag på CBEES (här på Södertörn) och på Stockholms universitet.

I min forskning intresserar jag mig främst för idéspridning och olika former av reglering, på både nationell och internationell nivå. Avhandlingen handlade om Twinning (ett slags föreberedelseprojekt för de öst- och centraleuropeiska stater som blev medlemmar i EU 2004) och beskrev detta som en form av mjuk reglering med vars hjälp EU kunde styra sina nya medlemmar även bortom den formella gemenskapsregleringen. Teoretiskt landar avhandlingen i tre mekanismer genom vilka mjuk reglering kan styra: combination (olika typer och former av regler kombineras), co-production (reglerare och reglerad samverkar och samarbetar i regelskapandet och regelföljandet) och constitution (den mjuka regleringen hjälper till att konstruera regelföljaren som formell, modern organisation).

Idag är jag engagerad i två olika forskningsprojekt: "kulturprojektet" och "skolprojektet". I kulturprojektet (Kampen om kulturen) studeras den kulturpolitiska förändring som under senare år riktat in sig på  en uttalad koppling mellan kultur och ekonomiska idéer om lönsamhet och tillväxt. Projektet studerar hur denna förändring kommit till stånd samt om, och hur, förändringar på idéplanet påverkar den kulturella praktiken. Både svensk och litauisk kulturpolitik och -praktik studeras i syfte att söka intressanta mönster i den kulturpolitiska utvecklingen.

Skolprojektet, å sin sida, utgör ett slags utvärdering ur forskningsperspektiv av Rektorsprogrammet (den statliga befattningsutbildningen) som i mars 2010 blev obligatorisk för nyanställda rektorer. Ett antal rektorer som deltar i utbildningen ska följas under flera år för att studera hur utbildningen påverkar deras arbete.