Om Södertörns högskola / Personal

Ann Runfors

Kontaktuppgifter

Ann Runfors
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 59
Fax: 08-608 43 60
F 1014 F-huset

Jag är docent i etnologi och anställd som lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola. Min forskning kan hänföras till några huvudområden; Mångfaldshantering på välfärdsinstitutioner med teoretiskt fokus på struktureringsprocesser, o Identifikationsprocesser bland unga med teoretiskt fokus social positionering, o Människors hantering av genetisk information och o Transnationalism och välfärdsrättigheter.

Sedan slutet av 1980-talet har jag utfört etnologiska studier av olika slag, som t ex samtidsdokumentationer, minnesinsamlingar och forskningsuppdrag, vilka alla avsatte publikationer. Jag disputerade jag på Stockholms universitet 2003 med avhandlingen Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - en studie av hur invandrarskap formas i skolan (Prisma). Det är en kvalitativ fält- och intervjustudie som fokuserade lärares arbete på några kommunala grundskolor i Stockholms utkant. I analysen synliggöra jag, med hjälp av bland annat struktureringsteori, hur lärares omsatte etablerade integrationsdiskurser med icke avsedda, marginaliserande effekter. Utöver avhandlingen avsatte studien en mängd artiklar.

Som post-doc bedrev jag forskningsprojekten Bemött som invandrare - vad hände sedan? (Vetenskapsrådet, VR) samt Globalisering, välfärdsinstitutioner och ungas livsval (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS). Projekten följer ur olika perspektiv upp före detta elever från de skolor jag studerade i avhandlingen. Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Projekten har hittills resulterat i en bok, Toleransens intoleranta baksida (2012), samt i en rad tidskrifts- och antologiartiklar - den senaste 2016 i Journal of Ethnic and Migrations Studies: What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden http://www.tandfonline.com/eprint/Iy4erEm7hjUHiR4RrfiI/full.

Under perioden 2003-2009 var jag vid sidan av forskningen även verksam vid Myndigheten vid skolutveckling och deras analysavdelning där jag arbetade med forskningsanalys, internutbildning av myndighetens undervisningsråd, rektorsutbildning, forskningsspridning samt med utveckling av myndighetens mångfaldsarbete.

Sedan 2011 är jag anställd som lektor i etnologi vid Södertörns högskola där jag bland annat varit ämnessamordnare för etnologiämnet samt ansvarig för etnologins magister-och mastersprogram. Jag har undervisat och handlett från grundkurs (A, B, C nivå), avancerad nivå och upp till doktorandnivå, framförallt inom etnologiämnet, men även vid lärarutbildningen. Vid sidan av forskning är jag för närvarande koordinator för de mångvetenskapliga delarna av den högre utbildningsnivån vid Institutionen för historia och samtidsstudier samt ansvarar för etnologins högre forskningsseminarium.

2014 - 2018 ledde jag två forskningsprojekt. Det ena var Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights (TRANSWEL), ett större internationellt, mångvetenskapligt, europeiskt projekt (NORFACE) som undersöker välfärds förmåners flyttbarhet inom EU med fokus på såväl policy, retorik som migrantpraktik. Projektet består av fyra forskningsteam baserade i Tyskland, Österrike, England och Sverige, där jag varit forskningsledare för det svenska teamet. https://transwel.org/. Det andra projektet var What your DNA sequence does not tell you - Identifying parameters for the communication of genetic information on rare diseases (KISh), ett samarbete med forskare på Karolinska Institutet kring hur patienter och personal hanterar den kraftigt ökande mängden av genetisk information som idag finns att tillgå.

För närvarande leder jag projektet Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants of Polish migrants in Sweden (Östersjöstiftelsen, ÖSS, 2018 - 2021) som fördjupar forskningstemat Identifikationsprocesser bland unga. Projektet intresserar sig för unga som växt upp med polska föräldrar i Sverige och för har som syfte att analysera hur dessa unga formar mina liv och identifikationer i relation till olika platser i Österjöregionen.

PUBLIKATIONER
BÖCKER OCH ANTOLOGIER
Runfors, Ann 2012. Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. Stockholm: Forum för levande historia. http://www.levandehistoria.se/skriftserie/toleransensintolerantabaksida (kan beställas i bokversion kostnadsfritt alternativt laddas ner som pdf).

Runfors, Ann 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. (Diss).

Sjögren, Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg 1996 (red.). En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Ronström Owe, Runfors Ann och Karin Wahlström 1995. "Det här är ett svenskt dagis" - en etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie A:12.

Ramberg, Klas och Ann Runfors 1994. Bildning och nöje - Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska Museet.

Runfors, Ann 1993. "För barnens bästa" - Lärarperspektiv på andraspråksinlärning. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie R:5.

Lövgren Karin och Ann Runfors 1993. Exotiskt eller oetiskt? - Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie D:2.

Runfors, Ann 1992 (red). "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet.

Runfors, Ann 1990. "Här gör vi generatorer" - arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanland läns museum. .

PEER-REVIEW ARTIKLAR
Runfors, Ann. 2016. What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden. Journal of Ethnic and Migrations Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2016.1153414. http://www.tandfonline.com/eprint/Iy4erEm7hjUHiR4RrfiI/full.

Runfors, Ann, 2009. Modersmålssvenskar och vi andra - Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism. I: Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Uppsala universitet, Centrum för didaktik, vol 2, 2009.

Runfors, Ann 2009. Avoiding Culture and Practicing Culturalism. Labelling practices and paradoxes in Swedish schools. I: Paradoxes of cultural recognition. Alghasi, Sharam, Thomas Hylland Eriksen & Halle Gorashi (red.). Aldershot: Ashgate Publishing.

Runfors Ann och Annick Sjögren 1995. Language, Dominance and Resistance. An Etnological Perspectiv on Teaching and Learning in an Immigrant Environment in Sweden. In: Migration - A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 23-24/94. Berlin: Edition Parabolis.

BOKKAPITEL, ARTIKLAR OCH RAPPORTER
Runfors, Ann 2017. Struktureringsteorin. I: Tillämpad kulturteori - Introduktion för etnologer och andra
kulturvetare. Gunnarsson Payne, Jenny & Öhlander, Magnus (red.) Studentlitteratur AB.

Saar, Maarja, Florence Fröhlig and Ann Runfors. 2017. The experiences of welfare among Estonians working in Sweden: barriers and coping strategies. University of Södertörn, Sweden. Welfare State Future working paper Transwel serie /2017. https://welfarestatefutures.org/working-papers/

Fröhlig, Florence, Maarja Saar and Ann Runfors. 2016. Swedish and Estonian Discourses on Free EU-movement, Welfare and Belonging. University of Södertörn, Sweden. Welfare State Future working paper. Transwel serie #3 /2016. https://welfarestatefutures.org/working-papers/

Fröhlig, Florence, Ann Runfors and Bozena Sojka 2016. Exploring subtle mechanisms in discourses of belonging by combining the Logics approach with Critical discourse analysis. Welfare State Future working paper. Transwel serie #2 /2016. University of Södertörn, Sweden. https://welfarestatefutures.org/working-papers/

Fröhlig, Florence, Ann Runfors and Maarja Saar. 2016. Work package 3: Policy expert interview guidance. University of Södertörn. Working paper serie 2016. https://transwel.org

Runfors, Ann, Florence Fröhlig and Maarja Saar. 2016. Welfare State Future Transwel policy brief #3. March 2016. https://welfarestatefutures.org and https://transwel.org

Runfors, Ann. 2015. Work package 3: Discourses of belonging affecting portability: Design and guidelines. University of Södertörn. https://transwel.org

Runfors, Ann 2013. Politik, policy och praktik. I: Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Björk-Willén, Polly, Grüber, Sabine & Puskas, Tünde (red.), Liber förlag: Stockholm.

Runfors, Ann 2011 Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet. I: Andra Stockholm - Liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Stockholm: Stockholmia förlag.

Runfors, Ann, 2008. In Dialogue with Devaluation. Young peoples life choices as social positioning practices. I: Thinking with Beverly Skeggs. Olsson, Annika (red,). The Centre for Gender Studies, Skriftserien Nr 42, Stockholm.

Runfors, Ann 2007. Lära sig sin plats. I: Kulturnavigering i skolan. Arvaston, Gösta & Billy Ehn (red). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Runfors, Ann 2006. Fängslande frihet. Paradoxer och dilemman i den moderna frihetsvisionen. I: Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Ekström, Simon & Lena Gerholm (red.). Lund: Studentlitteratur.

Runfors, Ann 2006. Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar. I: Utbildningens dilemma. Sawyer, Lena (red.). Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram: SOU 2006:40. (Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet).

Runfors, Ann 2004. Lära sig bli invandrare? Globala och transnationella mönster i nationella former? I: Kulturella perspektiv nr 3, 2004.

Runfors, Ann 2004. "När blir man svensk?". Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel. I: Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Borevi, Karin & Per Strömblad (red.). Integrationspolitiska maktutredningen: SOU 2004:33.

Runfors, Ann 2001. Etnologin i samtiden och samtiden i etnologin : om tolkningar och deras spiralitet. I: Kritisk etnologi. Blehr, Barbro (red.). Stockholm : Prisma.

Kaijser, Lars och Ann Runfors 1999. Diskurs & erfarenhet - en kommentar. I: Kulturella Perspektiv, nr 3, 1999.

Runfors, Ann 1997. Att förvandla rövare till änglar. Om lärarna, mångfalden och välfärden. I: Verktygslådan. Kulturvetenskapliga perspektiv på arbete och yrkesliv. Jansson, Sören (red.). Stockholm: Carlssons.

Runfors, Ann 1997. Integration as an Language Issue. Processes of Inclusion and Exclusion in Swedish Suburban Schools. In: Language and Environment. A Cultural Approach to Education for Minority and Immigrant Children Students. Sjögren, Annick (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Runfors, Ann 1996. Etnicitet som ideologi. I: Boja eller befrielse? Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Arnstberg, Karl-Olov (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.
Runfors, Ann 1996. Skolan mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av olikhet. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Runfors Ann och Annick Sjögren 1996. Introduktion. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Ronström, Runfors Ann & Karin Wahlström, 1996. "En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet": kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. I: Invandrarpolitiska kommittén: Sverige, framtiden och mångfalden. SOU 1996:55. Bil. [B]. Stockholm : Fritze, 1996. S. 47-55.

Runfors, Ann 1992. Inledning. I: "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet.

Runfors, Ann 1992. Som man frågar får man svar. I: Samdok-bullentinen, nr.4/92, Nordiska Museet.

Runfors, Ann 1989. Bland jättelika maskiner och engagerade människor. I: Samdok-bulletinen, nr 46/1989, Nordiska Museet. 2 sidor.


POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR
Runfors, Ann 2007. Icke-svensk elev lär sig sin plats (artikelserien "Det nya folkhemmet".) Svenska Dagbladet 2007-06-05.

Runfors, Ann 2004c. Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska Magasinet, nr 3/2004.

Runfors, Ann 1994. Balansakter i vårdvardagen. I: STING (Stockholms läns landstings tidning) nr 7/1994.

Runfors, Ann 1993. Exotiskt eller oetiskt? I: Vård, dec 1993, SPRI.

Runfors, Ann 1992. Exotiskt eller oetiskt? I: Minoriteter och åldrande - en engångsskrift om äldre invandrare, maj 1992. Stockholm: Stockholms socialförvaltning, FOU-byrån.


RECENSIONER
Runfors, Ann 2005. Kristina Gustafsson: Muslimsk skola, svenska villkor - konflikt, identitet och förhandling (Lund: Borea förlag, 2004) anmäld av Ann Runfors. I: Rig: kulturhistorisk tidskrift, Föreningen för svensk kulturhistoria, nr 4, 2005.

Runfors, Ann 1997. Pirjo Lahdenperä: Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Recenserad av Ann Runfors. I: Invandrare & Minoriteter, nr 4, 1997.

 

Mer om Ann Runfors

Organisationstillhörighet