Om Södertörns högskola / Personal

Ann Runfors

Kontaktuppgifter

Ann Runfors
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 59
Fax: 08-608 43 60
F 1014 F-huset

Jag är docent i etnologi och anställd som lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier. Min forskning kan hänföras till några huvudområden;

• Mångfaldshantering på välfärdsinstitutioner med teoretiskt fokus på struktureringsprocesser.

• Identifikationsprocesser bland unga med teoretiskt fokus social positionering.

• Människors hantering av genetisk information: Pågående tvärvetenskapligt samarbete mellan KI och Sh.

• Transnationalism och välfärdsrättigheter: Projektledare för det svenska teamet i det europiska forskningsprojektet TRANSWEL, Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights.
 

Nypublicerat om transnationalism i Journal of Ethnic and Migrations Studies: What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden (2016):http://www.tandfonline.com/eprint/Iy4erEm7hjUHiR4RrfiI/full

Sedan slutet av 1980-talet har jag utfört etnologiska studier av olika slag. Under 1980- och 1990-talet i genomförde jag en rad av samtidsdokumentationer, minnesinsamlingar och forskningsuppdrag, vilka alla avsatte publikationer.

2003 disputerade jag på Stockholms universitet med avhandlingen Mångfald, motsägelser och marginaliseringar – en studie av hur invandrarskap formas i skolan (Prisma). Det är en kvalitativ fält- och intervjustudie som fokuserade lärares arbete på några kommunala grundskolor i Stockholms utkant. I analysen synliggöra jag, med hjälp av bland annat struktureringsteori, hur lärares omsatte etablerade integrationsdiskurser med icke avsedda, marginaliserande effekter. Utöver avhandlingen avsatte studien en mängd artiklar.

Postdoktoralt har jag bedrivit forskningsprojekten Bemött som invandrare – vad hände sedan? (med projektmedel från Vetenskapsrådet) samt Globalisering, välfärdsinstitutioner och ungas livsval (med postdoc bidrag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Projekten följer ur olika perspektiv upp före detta elever från de skolor jag studerade i avhandlingen. Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer. Projekten har hittills resulterat i en bok, Toleransens intoleranta baksida (2012), samt i en rad tidskrifts- och antologiartiklar.

Under perioden 2003-2009 var jag även verksam vid Myndigheten vid skolutveckling och deras analysavdelning där jag arbetade med forskningsanalys, internutbildning av myndighetens undervisningsråd, rektorsutbildning, forskningsspridning samt med utveckling av myndighetens mångfaldsarbete.

2011 fick jag en tjänst som lektor i etnologi vid Södertörns högskola där jag bland annat varit ämnessamordnare för etnologiämnet, ansvarig för etnologins högre seminarium samt etnologins magister-och masterprogram. Jag undervisar/har undervisat från grundkurs upp till doktorandnivå, framförallt inom etnologiämnet, men även vid lärarutbildningen.

Just nu leder jag två forskningsprojekt. Det ena är KISh, Kroppen i samhället, ett samarbete med medicinare på Karolinska Institutet kring hur patienter och personal hanterar den ökande mängden av genetisk information som idag finns att tillgå.

Det andra är TRANSWEL, Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights, som ett större europeiskt projekt finansierat av NORFACE. Projektet undersöker undersöker policyn, retoriken och praktiken kring välfärdrättigheters flyttbarhet inom EU i kontexten av transnantionell EU migration. Det består av fyra forskningsteam baserade i Tyskland, Österrike, England och Sverige. Det svenska teamet finns på Södertörns högskola och består förutom av mig själv även av Fil. dr. Florence Fröhlig samt MA Maarja Saar. https://transwel.org/

För nyligen publicerade policy breifs från TRANSWEL se https://transwel.org/publications-2/

Vid sidan av en omfattande vetenskaplig utgivning har jag publicerat mig i populärvetenskapliga, pedagogiska och policy sammanhang.
 

Böcker och antologier

Runfors, Ann 2012 Toleransens intoleranta baksida. 18 svenska ungdomars verklighet. Stockholm: Forum för levande historia. 87 sidor. http://www.levandehistoria.se/skriftserie/toleransensintolerantabaksida (kan beställas i bokversion kostnadsfritt alternativt laddas ner som pdf).

Runfors, Ann 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma. (Diss) 288 sidor.

Sjögren, Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg 1996 (red.). En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 112 sidor.

Ronström Owe, Runfors Ann och Karin Wahlström 1995. "Det här är ett svenskt dagis" - en etnologisk studie av dagiskultur och kulturmöten i norra Botkyrka. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie A:12. 203 sidor.

Ramberg, Klas och Ann Runfors 1994. Bildning och nöje – Om IOGT- och ABF-bibliotekariers erfarenheter. Stockholm: Nordiska Museet. 190 sidor.

Runfors, Ann 1993. "För barnens bästa" - Lärarperspektiv på andraspråksinlärning. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie R:5. 60 sidor.

Lövgren Karin och Ann Runfors 1993. Exotiskt eller oetiskt? - Vårdpersonal talar om sitt arbete med invandrarpatienter. Tumba: Invandrarminnesarkivet, serie D:2. 107 sidor.

Runfors, Ann 1992 (red). "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet. 190 sidor.

Runfors, Ann 1990. "Här gör vi generatorer" - arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanland läns museum. 119 sidor.
 

Peer-review artiklar

2016.  Runfors, Ann. What an ethnic lens can conceal: The emergence of a shared racialised identity position among young descendants of migrants in Sweden. Journal of Ethnic and Migrations Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2016.1153414 (available online).

Runfors, Ann, 2009. Modersmålssvenskar och vi andra – Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism. I: Utbildning och demokrati: tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Uppsala universitet, Centrum för didaktik, vol 2, 2009. 24 sidor.

Runfors, Ann 2009. Avoiding Culture and Practicing Culturalism. Labelling practices and paradoxes in Swedish schools. I: Paradoxes of cultural recognition. Alghasi, Sharam, Thomas Hylland Eriksen & Halle Gorashi (red.). Aldershot: Ashgate Publishing. 11 sidor.

Runfors Ann och Annick Sjögren 1995. Language, Dominance and Resistance. An Etnological Perspectiv on Teaching and Learning in an Immigrant Environment in Sweden. In: Migration – A European Journal of International Migration and Ethnic Relations. 23-24/94. Berlin: Edition Parabolis. 21 sidor.
 

Bokkapitel och artiklar

2011 Att ges plats och att ta plats: om kulturaliserade urbana rum, unga män och konstruktion av hemhörighet. I: Andra Stockholm – Liv, plats och identitet i storstaden. Larsson, Bo och Svensson, Birgitta (red.) Stockholm: Stockholmia förlag.

Runfors, Ann, 2008. In Dialogue with Devaluation. Young peoples life choices as social positioning practices. I: Thinking with Beverly Skeggs. Olsson, Annika (red,). The Centre for Gender Studies, Skriftserien Nr 42, Stockholm. 12 sidor

Runfors, Ann 2007. Lära sig sin plats. I: Kulturnavigering i skolan. Arvaston, Gösta & Billy Ehn (red). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 14 sidor.

Runfors, Ann 2006. Fängslande frihet. Paradoxer och dilemman i den moderna frihetsvisionen. I: Orienten i Sverige. Samtida möten och gränssnitt. Ekström, Simon & Lena Gerholm (red.). Lund: Studentlitteratur. 30 sidor.

Runfors, Ann 2006. Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar. I: Utbildningens dilemma. Sawyer, Lena (red.). Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram: SOU 2006:40. (Statens offentliga utredningar. Justitiedepartementet). 22 sidor.

Runfors, Ann 2004. Lära sig bli invandrare? Globala och transnationella mönster i nationella former? I: Kulturella perspektiv nr 3, 2004. 6 sidor.

Runfors, Ann 2004. "När blir man svensk?". Om hur skilda möjligheter skapas i skolvardagens samspel. I: Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige. Borevi, Karin & Per Strömblad (red.). Integrationspolitiska maktutredningen: SOU 2004:33. 26 sidor.

Runfors, Ann 2001. Etnologin i samtiden och samtiden i etnologin : om tolkningar och deras spiralitet. I: Kritisk etnologi. Blehr, Barbro (red.). Stockholm : Prisma. 30 sidor.

Kaijser, Lars och Ann Runfors 1999. Diskurs & erfarenhet – en kommentar. I: Kulturella Perspektiv, nr 3, 1999. 4 sidor.

Runfors, Ann 1997. Att förvandla rövare till änglar. Om lärarna, mångfalden och välfärden. I: Verktygslådan. Kulturvetenskapliga perspektiv på arbete och yrkesliv. Jansson, Sören (red.). Stockholm: Carlssons. 17 sidor.

Runfors, Ann 1997. Integration as an Language Issue. Processes of Inclusion and Exclusion in Swedish Suburban Schools. In: Language and Environment. A Cultural Approach to Education for Minority and Immigrant Children Students. Sjögren, Annick (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 11 sidor.

Runfors, Ann 1996. Etnicitet som ideologi. I: Boja eller befrielse? Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser. Arnstberg, Karl-Olov (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 11 sidor.

Runfors, Ann 1996. Skolan mångfalden och jämlikheten. En diskussion om strukturerande principer vid hantering av olikhet. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 23 sidor.

Runfors Ann och Annick Sjögren 1996. Introduktion. I: En "bra" svenska? Om språk, kultur och makt. Sjögren Annick, Ann Runfors & Ingrid Ramberg (red.). Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 8 sidor.

Ronström, Runfors Ann & Karin Wahlström, 1996. "En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet": kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. I: Invandrarpolitiska kommittén: Sverige, framtiden och mångfalden. SOU 1996:55. Bil. [B]. Stockholm : Fritze, 1996. S. 47-55. 8 sidor.

Runfors, Ann 1992. Inledning. I: "Utan städare stannar Sverige". Stockholm: Nordiska Museet. 15 sidor.

Populärvetenskapliga artiklar

Runfors, Ann 2004c. Mångfald på minerad terräng. I: Pedagogiska Magasinet, nr 3/2004. 9 sidor.

Runfors, Ann 1994. Balansakter i vårdvardagen. I: STING (Stockholms läns landstings tidning) nr 7/1994, SPRI. 3 sidor.

Runfors, Ann 1993. Exotiskt eller oetiskt? I: Vård, dec 1993, SPRI, 6 sidor.

Runfors, Ann 1992. Som man frågar får man svar. I: Samdok-bullentinen, nr4/92, Nordiska Museet. 5 sidor.

Runfors, Ann 1992. Exotiskt eller oetiskt? I: Minoriteter och åldrande – en engångsskrift om äldre invandrare, maj 1992. Stockholm: Stockholms socialförvaltning, FOU-byrån. 3 sidor.

Runfors, Ann 1989. Bland jättelika maskiner och engagerade människor. I: Samdok-bulletinen, nr 46/1989, Nordiska Museet. 2 sidor.
 

Dagspress

Runfors, Ann 2007. Icke-svensk elev lär sig sin plats (artikelserien "Det nya folkhemmet".) Svenska Dagbladet 2007-06-05.
 

Recensioner

Runfors, Ann 2005. Kristina Gustafsson: Muslimsk skola, svenska villkor - konflikt, identitet och förhandling (Lund: Borea förlag, 2004) anmäld av Ann Runfors. I: Rig: kulturhistorisk tidskrift, Föreningen för svensk kulturhistoria, nr 4, 2005.

Runfors, Ann 1997. Pirjo Lahdenperä: Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? Recenserad av Ann Runfors. I: Invandrare & Minoriteter, nr 4, 1997.

Mer om Ann Runfors

Organisationstillhörighet