Om Södertörns högskola / Personal

Jenny Ingridsdotter

Kontaktuppgifter

Jenny Ingridsdotter
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
F 1026 F-huset

Mitt avhandlingsprojekt handlar om människor som migrerade från Ukraina och Ryssland till Argentina med ett särskilt avtal under 1990-talet. Denna avtalsmigration är del av en lång historisk tradition av migration från Ryssland och Ukraina till Argentina. Många av de som deltar i studien lämnade Ryssland och Ukraina på grund av de ekonomiska och sociala kriser som utlöstes av de drastiska förändringar på 90-talet. Dock anlände de till ett Argentina som gick in i en djupgående ekonomisk kris år 2001.

I min forskning undersöker jag migranternas erfarenheter av detta och hur deras erfarenheter kan sättas i samband med större strukturer.Jag är intresserad av hur studiens deltagare förstår sin dåtid, samtid och framtid utifrån deras position i globala och lokala världar. Det övergripande syftet är analysera hur större samhällsomvandlingar, så som Sovjetunionens sönderfall och den argentinska krisen 2001 har påverkat deras självförståelse och skapat möjliga och omöjlika subjektiviteter och positioner.

Genom intervjuer undersöker jag hur forskningsdeltagarnas väg in i Argentina villkorades av specifika praktiker såsom avreglerade arbetsmarknader, prekära bostadsmarknader och informella ekonomier. Hur förstår forskningsdeltagarna sig själva, sin historia och sin framtid utifrån globala hierarkier och lokala positioneringar av klass, kön och ras?