Om Södertörns högskola / Personal

Hanna Sofia Rehnberg

Kontaktuppgifter

Hanna Sofia Rehnberg
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 50 45
ME 319 Moas Båge

Jag är lektor i journalistik vid Södertörns högskola och doktor i nordiska språk.

Som sociolingvist studerar jag hur språk används i samhället. Jag inriktar mig på områden som journalistik och massmedietexter, vardagligt berättande, strategiskt berättande, organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Till de metoder som jag använder hör kvalitativ text- och diskursanalys, lingvistisk etnografi och narrativ analys.

Inom ramen för forskningsprojektet Migranters berättelser i asylprocessen undersöker jag, tillsammans med två andra språkvetare, hur berättelsen om den asylsökande samkonstrueras av olika aktörer: den asylsökande, handläggaren, tolken och det juridiska ombudet. Vi studerar också vad som händer när den muntliga berättelsen sedan återges i skriftlig form i Migrationsverkets beslutsdokument. Läs mer om vår studie på projektets webbplats Asylberättelser

Medielandskapets förändringar står i centrum i forskningsprojektet "Med en självständig redaktion av tjänstemän" - offentliga organisationer som nyhetsproducenter. I detta projekt studerar jag tillsammans med en organisationsforskare Västra Götalandsregionens digitala nyhetskanal VGRfokus, som lanserades under hösten 2017. En övergripande fråga är hur offentliga organisationer som nyhetsproducenter påverkar journalisters och kommunikatörers yrkesidentiteter samt synen på journalistik och strategisk kommunikation - och gränsen däremellan.

Jag är vidare knuten som forskare till Förvaltningsakademin på Södertörns högskola, där jag arbetar med ett forskningsprojekt om skolgranskning i Sverige, Polen och Finland. Jag inriktar mig på diskursiv styrning av skolan genom medierepresentationer av det internationella kunskapsprovet PISA. Annorlunda uttryckt undersöker jag hur medierapporteringen om PISA kan fungera som styrmedel. Dessförinnan var jag projektforskare inom projektet Trafikverket, en modern myndighet, som bedrevs av Förvaltningsakademin tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Inom ramen för det projektet inriktade jag mig på studier av organisationskommunikation, strategisk kommunikation och (språkliga aspekter av) organisationskultur. 

År 2014 disputerade jag i ämnet nordiska språk vid Uppsala universitet med en avhandling om strategiskt berättande (corporate storytelling). Läs mer om avhandlingen Organisationer berättar. Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation 

För närvarande undervisar jag främst i berättande journalistik. I min tidigare roll som lektor vid högskolans svenskämne undervisade jag i kurser på Kommunikatörsprogrammet. Dessutom utvecklade jag programmet och var under ett år programsamordnare.

Med en bakgrund som journalist har jag arbetat som reporter och/eller redaktör på Norrköpings Tidningar, Svenska Dagbladet (Idagsidan) och Östgöta Correspondenten samt tidskrifterna Modern Psykologi och Svenskläraren. Jag har också varit verksam som frilansjournalist. Främst har jag ägnat mig åt nyhetsfeature, reportage, personporträtt och vetenskapsjournalistik. Till mina ämnesmässiga specialområden hör bland annat migration och integration.

Sedan början av 2017 är jag engagerad i integrationsprojektet "Ställföreträdande medborgare - integration genom journalistik", som bedrivs vid Avdelningen för journalistik vid Södertörns högskola och riktar sig till nyanlända invandrare.